32.600

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sectorMet dit wetsvoorstel geeft het kabinet invulling aan het normeren dan wel maximeren van de inkomens van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. In aanvulling op de openbaarmaking van topinkomens, heeft de Tweede Kamer uitgesproken dat een normering van salarisniveaus in de semipublieke sectoren gewenst is. De normering betreft uitsluitend de topfunctionarissen. Op de werknemers anders dan topfunctionarissen heeft deze normering geen betrekking.

In het Regeerakkoord van het Kabinet-Rutte I wordt uitgegaan van voortzetten van het door het vorige kabinet ingezette beleid, met dien verstande dat de ontslaguitkeringen worden beperkt tot € 75 000.

Ten behoeve van het beleid voor de topbezoldigingen in de semipublieke sector heeft de Adviescommissie beloning en rechtspositie politieke ambtsdragers en topambtenaren (commissie Dijkstal) destijds op verzoek van de regering een reeks adviezen uitgebracht.

De Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) wordt ingetrokken

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.600, A) is op 6 december 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 november 2012 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

14 januari 2011

titel

Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Bij dat besluit kunnen de in artikel 2.2, eerste lid, genoemde bedragen overeenkomstig artikel 2.2, derde lid, worden gewijzigd.


Documenten

106
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-106] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-106] documenten