32.855

Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijdenDit wetsvoorstel vereenvoudigt in de Wet arbeid en zorg en de Wet aanpassing arbeidsduur de regels voor verlof. Door het schrappen van regels wil de regering het gebruik van verlofrechten en de mogelijkheid van aanpassing van de arbeidsduur verbeteren. In onderling overleg tussen werkgever en werknemer moet flexibeler gebruik kunnen worden gemaakt van verlofmogelijkheden en het aanpassen van arbeidstijden.

Met dit voorstel wordt het opnemen van ouderschapsverlof, adoptie- en pleegzorgverlof en langdurend zorgverlof eenvoudiger. Ook wordt de reikwijdte van het kort- en langdurend zorgverlof uitgebreid naar werknemers die zorgen voor andere huisgenoten dan partner, ouder of kind. De personenkring voor het kort- en langdurend zorgverlof wordt uitgebreid met familieleden in de tweede graad en anderen met wie de werknemer een sociale relatie heeft. De werkingssfeer van het langdurend zorgverlof wordt verbreed met de zorg voor zieken en hulpbehoevenden. Daarnaast komt er een regeling voor aanvullend zwangerschapsverlof bij extreme vroeggeboorte of ziekenhuisopname van de pasgeborene. In aansluiting op het reeds bestaande wettelijke recht op kraamverlof wordt een recht op partnerverlof geïntroduceerd. Ook worden de tekst en de gebruiksdoelen voor het calamiteiten- en kort verzuimverlof verduidelijkt. Tenslotte wordt een regeling van overgang van het resterende bevallingsverlof en uitkeringsrecht aan de partner ingeval van sterfte van de moeder tijdens de periode van bevallingsverlof ingevoerd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.855, A) is op 14 oktober 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. De PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 december 2014 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

8 augustus 2011

titel

Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-55] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-55] documenten