32.884

Initiatiefvoorstel-Van Dam tot herstel van het overgangsrecht in het Initiatiefvoorstel-Van Dam stilzwijgende verlengingDit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Van Dam (PvdA) herstelt een wettechnisch gebrek met betrekking tot het overgangsrecht in het oorspronkelijke Initatiefvoorstel Van Dam (30.520) tot wijziging van Boek 6 Burgerlijk Wetboek stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten (Stb. 2010, 789).

Met deze reparatiewet wordt een bepaling in de Wet stilzwijgende verlenging gebracht waarin artikel 191 van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek buiten toepassing verklaard. Hierdoor treedt de Wet stilzwijgende verlenging niet alleen op 1 december 2011 in werking, maar zal deze wet ook op 1 december 2011 van toepassing zijn op al bestaande algemene voorwaarden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Ingetrokken

Het voorstel (EK 32.884, A) is op 3 november 2011 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 22 november 2011 het eindverslag onder voorbehoud uitgebracht. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer, inclusief eventuele stemmingen, was voorzien voor 29 november 2011. Op verzoek van de indiener is dit voorstel op 29 november 2011 van de plenaire agenda afgevoerd en is de behandeling tot een nader te bepalen tijdstip aangehouden.

Dit wetsvoorstel is bij brief van de Voorzitter van de Tweede Kamer (EK 23.982 / 26.998 / 32.884, B) op 14 juni 2018 ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

7 september 2011

titel

Voorstel van wet van het lid Van Dam tot herstel van een mogelijk wetstechnisch gebrek met betrekking tot het overgangsrecht in de Wet van 26 november 2010, houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten) (Stb. 2010, 789)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten

10