33.236

Wijzigingswet financiële markten 2013Dit wetsvoorstel bevat zowel enkele inhoudelijke wijzigingen als ook technische, niet-inhoudelijke wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet bekostiging financieel toezicht, de Wet financiële markten BES, alsmede enige andere wetten. Dit wetsvoorstel maakt onderdeel uit van een periodieke wijzigingscyclus, waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat daarin alle nationale wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten wordt opgenomen. Implementatie van Europese regelgeving vormt hierop een uitzondering. Daarvoor geldt dat die in beginsel in afzonderlijke trajecten wordt geïmplementeerd. 

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.236, A) is op 2 oktober 2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 december 2012 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

19 april 2012

titel

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2013)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Bij dat besluit kan worden bepaald dat artikel II terugwerkt tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip.


Documenten