34.116

Goedkeuring Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie met OekraïneDe voornaamste doelstelling van het Associatie Akkoord (AA), inclusief de vrijhandelszone (Deep and Comprehensive Free Trade Area, DCFTA), is het verdiepen van de politieke en economische banden tussen de EU en Oekraïne door politieke associatie en economische integratie.

Uitgangspunt daarbij is dat een geleidelijke toenadering tussen partijen geschiedt op basis van gedeelde waarden. Dit zijn dezelfde waarden die ook ten grondslag liggen aan de EU. Daarnaast is wederzijds (economisch) belang steeds een leidend uitgangspunt geweest, waarbij rekening is gehouden met het ontwikkelingsniveau van Oekraïne, alsmede de regionale (politieke) situatie.

Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (Trb. 2014, 160).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 34.116, nr. 2) is op 7 april 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. CDA, ChristenUnie, SGP, VVD, Houwers, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks en de PvdA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 juli 2015 na stemming bij zitten op opstaan aangenomen. De fracties van PvdD, SP en de PVV stemden tegen.

Dit wetsvoorstel werd gezamenlijk behandeld met de wetsvoorstellen die de goedkeuring van de Associatieovereenkomsten met Moldavië (34.114) en Georgië (34.115) beogen.


Kerngegevens

ingediend

18 december 2014

titel

Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (Trb. 2014, 160)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

De inwerkingtreding van deze wet is komen te vervallen, omdat het inleidend verzoek tot het houden van een referendum over de wet onherroepelijk is toegelaten (artikel 9 van de Wet raadgevend referendum). Op grond van de artikelen 10 en 11 moet de inwerkingtreding bij koninklijk besluit dan wel bij wet opnieuw worden geregeld.


Hoofdlijnen

De belangrijkste doelstellingen van het akkoord zijn:

  • Geleidelijke toenadering bewerkstelligen tussen partijen op basis van gemeenschappelijke waarden en nauwe banden, alsmede de associatie van Oekraïne met EU-beleid.
  • Totstandkoming van een passend kader voor een versterkte politieke dialoog.
  • Bevordering en versterking van vrede en stabiliteit, op regionaal en internationaal niveau.
  • Scheppen van voorwaarden voor versterkte economische- en handelsrelaties in het licht van de geleidelijke integratie van Oekraïne in de interne markt van de EU, onder meer door het opzetten van een diepe en brede vrijhandelszone als bepaald in Titel IV van het akkoord, met inachtneming van de regelgeving van de Wereldhandelsorganisatie.
  • Versterken van de samenwerking op het gebied van justitie, vrijheid en veiligheid ter versterking van rechtsstaat, democratie en respect voor fundamentele rechten en vrijheden.
  • Scheppen van de voorwaarden voor steeds nauwere samenwerking op andere gebieden.

Documenten

23