30.372

Initiatiefvoorstel-Fokke, Voortman en Schouw Wet raadgevend referendumDit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Fokke (PvdA), Voortman (GroenLinks) en Schouw (D66) maakt het mogelijk om, op initiatief van burgers, een raadgevend referendum te houden over wetgeving. Het betreft drie catgorieën wetten: wetten die in principe alleen voor het Europese deel van Nederland gelden, wetten die zowel voor het Europese als het Caribische deel van Nederland gelden en wetten die in principe alleen voor het Caribische deel van Nederland gelden. Daarnaast kunnen verdragen (stilzwijgend of bij Rijkswet ter goedkeuring voorgelegd) voor het gehele land Nederland gelden of een deel daarvan. Over al deze categorieën wetten en verdragen kunnen referenda worden gehouden, waaraan alle kiesgerechtigden kunnen deelnemen.

Het doel van een raadgevend referendum is om de wetgever te adviseren voorgenomen wetgeving te wijzigen. De indieners zien het raadgevend referendum als een geschikt middel om de invloed van de burgers op het beleid te vergroten. De uitslag van het referendum is niet bindend. De wetgever heeft altijd het recht om een afwijkende keuze te maken.

Tijdens de plenaire behandeling van dit initiatiefvoorstel in de Eerste Kamer op 8 april 2014 hebben de initiatiefnemers toegezegd een reparatievoorstel over een opkomstdrempel en een horizonbepaling in te dienen. Dat voorstel is door de initiatiefnemers op 14 mei 2014 bij de Tweede Kamer ingediend.

Zie ook het Kamerstukkendossier over de uitvoering van de Wet raadgevend referendum (34.270).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 30.372, A) is op 14 februari 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het initiatiefvoorstel op 15 april 2014 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdA, PVV, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor.

Het voorstel werd gezamenlijk met het Initiatiefvoorstel-Fokke, Voortman en Schouw Correctief referendum (30.174) behandeld.

Dit initiatiefvoorstel werd oorspronkelijk ingediend door de voormalige Tweede Kamerleden Dubbelboer (PvdA), Duyvendak (GroenLinks) en Van der Ham (D66). De toenmalige Tweede Kamerleden Kalma (PvdA) en Halsema (GroenLinks) hebben later de verdediging van dit initiatiefvoorstel overgenomen van de oud-leden Dubbelboer en Duyvendak. Het voormalige Tweede Kamerlid Sap (GroenLinks) heeft later ook nog de verdediging overgenomen van het oud-lid Halsema. Het voormalige Tweede Kamerlid Heijnen (PvdA) heeft de verdediging overgenomen van het oud-lid Kalma.


Kerngegevens

ingediend

16 november 2005

titel

Voorstel van wet van de leden Fokke, Voortman en Schouw, houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de vierde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.


Hoofdlijnen

 • De procedure wordt als volgt:

  Nadat een wetsvoorstel door beide Kamers is aangenomen, kan een groep van kiesgerechtigden door middel van een inleidend verzoek van 10.000 kiesgerechtigden vragen om een referendum. Nadat zij tenminste 300.000 steunverklaringen hebben gekregen, kan een referendum worden gehouden.

 • Een referendum kan gehouden worden over nationale wetgeving en over stilzwijgende goedkeuring van verdragen die binnen het Koninkrijk alleen voor Nederland gelden.
 • Geen referendum kan worden gehouden over:
  • het koningschap,
  • het koninklijk huis,
  • begrotingen,
  • wijzigingen van de Grondwet,
  • wetten tot verandering in de Grondwet en wetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel hiertoe in overweging te nemen,
  • wetten die uitsluitend strekken tot uitvoering van verdragen of besluiten van volkenrechtelijke organisaties,
  • rijkswetten, behalve rijkswetten tot goedkeuring van verdragen die binnen het Koninkrijk alleen voor Nederland gelden,
  • wetten bedoeld tot intrekking of tot regeling van de inwerkingtreding van een wet naar aanleiding van een daarover gehouden referendum,
  • wetten die uitsluitend strekken tot goedkeuring van het voornemen tot opzegging van een verdrag naar aanleiding van een over de goedkeuring van dat verdrag gehouden referendum,
  • wetten die uitsluitend strekken tot intrekking van de aan een verdrag verleende goedkeuring naar aanleiding van een daarover gehouden referendum.
 • Er wordt een referendumcommissie ingesteld. Deze commissie stelt de datum en de vermelding van de wet of het verdrag op het stembiljet vast en verstrekt informatie aan de kiezers over de wet of het verdrag.

Documenten

44