34.208

Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingenDit wetsvoorstel strekt tot implementatie van de richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen (Richtlijn 2014/59/EUPDF-document). Voorts wordt met het wetsvoorstel uitvoering gegeven aan de verordening inzake een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (Verordening (EU) Nr. 806/2014PDF-document). Hiermee vormt het wetsvoorstel voor Nederland de uitwerking van het Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen.

Met een nota van wijziging (TK 34.208, nr. 7) is een bepaling opgenomen over het depositogarantiefonds. De noodzaak daartoe is ingegeven doordat de richtlijn depositogarantiestelsels (Richtlijn 2014/49/EUPDF-document) per 3 juli 2015 geïmplementeerd dient te zijn. Zoals per brief (TK 32.545, nr. 33) aan de Tweede Kamer is meegedeeld, is besloten naar analogie van het afwikkelingsfonds aan het depositogarantiefonds publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid toe te kennen. Daarvoor is vereist dat de wettelijke bepaling inzake het depositogarantiefonds wordt aangepast.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 34.208, A) is op 8 september 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. CDA, ChristenUnie, SGP, VVD, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks en PvdA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 november 2015 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, 50 PLUS, OSF en D66 stemden voor.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 12 april 2016 kennisgenomen van de brief van de minister van Financiën van 7 april 2016 (EK 34.208, F) over de opzet en aanpak van de verkenning van een herziening van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en bijbehorende lagere regelgeving (naar aanleiding van de toezegging 'Herzieningstraject Wft' (T02173)). Over drie maanden wil de commissie bezien hoe het staat met de verdere follow-up.


Kerngegevens

ingediend

22 mei 2015

titel

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2014, L 173), alsmede ter implementatie van verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2014, L 225) (Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten