34.597

Wet innovatie en kwaliteit kinderopvangMet dit wetsvoorstel worden de (grondslagen voor het stellen van) kwaliteitseisen aan kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gelijkgetrokken.

De voorgestelde wijzigingen richten zich verder op:

  • het opnemen van concretere pedagogische doelen in de wetgeving om meer houvast aan de sector te bieden;
  • het aanpassen van de grondslagen voor het stellen van kwaliteitseisen aan voorschoolse educatie in lagere wetgeving teneinde het mogelijk te maken om verschillende categorieën beroepskrachten voorschoolse educatie te benoemen en per categorie de inzet en de opleidings- en scholingseisen vast te stellen, en
  • het verhelderen van de regels omtrent het intrekken van een beschikking tot exploitatie van een kindercentrum, gastouderbureau, voorziening voor gastouderopvang of een peuterspeelzaal door het college.

Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 21 februari 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. De SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 mei 2017 als hamerstuk afgedaan. PVV, ChristenUnie en SGP is daarbij aantekening verleend.

Dit wetsvoorstel werd gezamenlijk behandeld met het wetsvoorstel Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (34.596).


Kerngegevens

ingediend

28 oktober 2016

titel

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de herijking en harmonisatie van enige kwaliteitseisen voor kindercentra en peuterspeelzalen, de innovatie van die kwaliteitseisen en het aanpassen van enige eisen aan de kwaliteit van voorschoolse educatie (Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

31