34.634

Herstelwet financiële markten 2017Dit wetsvoorstel is bedoeld voor het herstel van gebreken en omissies, opgetreden bij de implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële markten. 

Het voorstel betreft onder meer enkele door de Europese Commissie als noodzakelijk aangemerkte aanpassingen in de implementatie van richtlijnen waarvoor de Commissie eerder een ingebrekestelling uitbracht. Naast enkele redactionele wijzigingen dienen onder meer de nieuwe taken en verantwoordelijkheden van het Depositogarantiefonds in het kader van het depositogarantiestelsel op een aantal plaatsen beter tot uitdrukking te worden gebracht in de wet. Verder bevat het wetsvoorstel nog een groot aantal (met name technische en herstel)aanpassingen van diverse richtlijnen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 13 april 2017 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 mei 2017 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

15 december 2016

titel

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het herstel van gebreken en omissies bij de implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële markten (Herstelwet financiële markten 2017)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten