34.745

Evaluatie WION en regeling bevoegde rechterDe Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) is in 2012 geëvalueerd en hieruit is naar voren gekomen dat met enkele aanpassingen de effectiviteit kan worden verhoogd.

De aanbevolen verbeteringen betreffen:

 • 1) 
  het verder uitwerken van het begrip «zorgvuldig graven»;
 • 2) 
  onderzoek naar een stimulans voor grondroerders voor het melden van afwijkende situaties;
 • 3) 
  het opnemen van huisaansluitingen (aansluitleidingen) in de informatie over de ligging van kabels en leidingen;
 • 4) 
  en het waar mogelijk verlagen van de administratieve lasten door formulieren of procedures te vereenvoudigen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 27 maart 2018 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 april 2018 als hamerstuk afgedaan. 


Kerngegevens

ingediend

23 juni 2017

titel

Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (evaluatie WION en regeling bevoegde rechter)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten