Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
34.775 IV

Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten van Koninkrijksrelaties en van het BES-fonds voor 2018.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, E) is op 21 december 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. De FvD-fractie stemde tegen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 januari 2018 als hamerstuk afgedaan.

Vereenvoudiging BES-wetgeving

Naar aanleiding van toezegging Mogelijkheden voor vereenvoudiging BES-wetgeving worden meegenomen bij toegezegde evaluatie van de nieuwe staatkundige structuur (T01224) heeft de Eerste Kamercommissie Koninkrijksrelaties (KOREL) op 22 juni 2018 een verslag van een schriftelijk overleg (EK, F) met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) uitgebracht.

Nederlandse taal van de rechtshandhaving in het Caribisch deel van het Koninkrijk

De commissie heeft naar aanleiding van de toezegging "Dominantie Nederlandse taal in de rechtshandhavingsketen in het Caribisch deel van het Koninkrijk (T02322) op 5 april 2018 de brief (EK, M) van de staatssecretaris van BZK ontvangen.

Optimaliseren aanbod hoger onderwijs in het Caribisch deel van het Koninkrijk

Naar aanleiding van de toezegging Optimaliseren aanbod hoger onderwijs in het Caribisch deel van het Koninkrijk (T02321) besprak de Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) op 3 april 2018 de brief (EK, K) van 15 maart 2018 van de staatssecretaris van BZK.

Sint Maarten

Op 6 maart 2018 heeft de commissie besloten in het najaar van 2018 een mondeling overleg/beleidsdebat te gaan voeren met de staatssecretaris van BZK over de situatie in Caribisch Nederland. Na het zomerreces 2018 zal de commissie nader besluiten.

De commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) heeft op 24 november 2017 de brief (EK, D) van de staatssecretaris van BZK inzake de aanwijzing aan de Gouverneur van Sint Maarten ontvangen.

Voortgangsrapportage Rijksvertegenwoordiger

De commissie besprak op 14 november 2017 in het kader van toezegging T02325 de brief van de staatssecretaris van BZK ter aanbieding van de voortgangsrapportage 2016 van de Rijksvertegenwoordiger (EK, B) met bijlage).

Prijzen van levensmiddelen in Caribisch Nederland

De commissie heeft op 4 oktober 2017 in het kader van toezegging T02383 en toezegging T02405 naar aanleiding van de brief van de minister van Economische Zaken (EZ) over een onderzoek naar prijzen van levensmiddelen in Caribisch Nederland (EK CXIX / 34775 IV, B met bijlagen) een brief aan de minister van EZ gezonden. De staatssecretaris van EZK heeft bij brief van 10 november 2017 gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg (EK, C) dat de commissie op 10 november 2017 heeft uitgebracht. De commissie besprak dit verslag op 14 november 2017.

De resultaten van dit onderzoek worden betrokken bij de uitkomsten van het onderzoek naar het sociaal minimuum in Caribisch Nederland dat in maart/april 2018 aan de Kamer zal worden aangeboden.

Pensioendossier Caribisch Nederland

De commisie heeft op 25 juni 2018 middels een brief gereageerd op de brief (EK, Q) van de staatssecretaris van BZK d.d. 8 juni 2018 inzake relevante ontwikkelingen in het pensioendossier Caribisch Nederland. De staatssecretaris heeft hierop bij brief van 13 juli 2018 gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg (EK, T) dat de commissie op 30 juli 2018 heeft uitgebracht.

Sociaal minimum Caribisch Nederland

De commissie heeft op 26 september 2017 de brief van de staatssecretaris van SZW van 13 september 2017 over de gunning van een opdracht voor een onderzoek naar het sociaal minimum Caribisch Nederland (EK 34550, IV / CXIX, T) besproken. De commissie ziet de resultaten van het onderzoek met grote belangstelling tegemoet.

De Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) heeft op 5 april 2018 middels een brief aan de staatssecretaris van SZW gereageerd op het verslag van het schriftelijk overleg met de minister van SZW van 21 maart 2018 (EK 34.775 XV, C) inzake de openstaande toezegging 'Stappenplan objectieve methodiek sociaal minimum Caribisch Nederland '(T02383). De staatssecretaris heeft hierop bij brief van 1 mei 2018 gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg (EK, N herdruk) dat de commissie op 8 mei 2018 heeft uitgebracht.

De commissie heeft op 13 juni 2018 een verslag van een nader schriftelijk overleg (EK, R) uitgebracht met de staatssecretaris van SZW inzake het onderzoek naar een ijkpunt voor de bestaanszekerheid (sociaal minimum) voor Caribisch Nederland. De commissie heeft op 29 juni 2018 de kabinetsreactie ontvangen van dit onderzoek en heeft op 3 juli 2018 besloten het onderzoek opnieuw te agenderen voor inhoudelijke behandeling, zodra duidelijkheid bestaat over de behandeling in de Tweede Kamer. Op 5 juli 2018 heeft de commissie hierover de staatssecretarissen van BZK en van SZW middels een brief hierover geïnformeerd.

Op 2 oktober 2018 heeft de commissie besloten tot een mondeling overleg met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit mondeling overleg vond plaats op 16 oktober 2018. De commissie heeft op 6 november 2018 het verslag van dit overleg uitgebracht. Op 6 november 2018 heeft de commissie besloten in schriftelijk overleg te gaan treden met de regering in vervolg op het mondeling overleg.

Het videoverslag van het mondelinge overleg treft u hier slot-icoon aan.

Motie-Teunissen

De commissie heeft bij brief van 20 juli 2017 nadere vragen gesteld aan de staatssecretaris van Economische Zaken (EZ) in het kader van de motie-Teunissen (PvdD) c.s. (EK 34.300 / CXIX, S) en de brief van de staatssecretaris van 23 juni 2017 (EK 34.550 IV / CXIX, Q) over de verschillen tussen dierenwelzijnsregimes van de drie afzonderlijke eilanden behorend tot Caribisch Nederland en het dierenbeschermingsregime, zoals neergelegd in de Wet dieren voor Europees Nederland. De minister van Economische Zaken heeft bij brief van 29 september 2017 gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in een verslag van een nader schriftelijk overleg (EK, A) dat de commissie op 29 september 2017 heeft uitgebracht. De commissie heeft bij brief van 7 november 2017 nadere vragen gesteld en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft op 12 februari 2018 gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg (EK, I) dat de commissie op 14 februari 2018 heeft uitgebracht. De commissie besprak op 11 september 2018 het verslag van een nader schriftelijk overleg (EK, U) met de minister inzake verschillen tussen dierenbeschermingsregimes in Europees Nederland en Caribisch Nederland.

Aanstelling waarnemend Gezaghebber Sint Eustatius

De commissie heeft op 7 maart 2017 de brief van de minister van BZK inzake de stand van zaken over de aanstelling van de waarnemend Gezaghebber van Sint Eustatius besproken. De commissie gaat hierover in overleg treden met de minister.

Evaluatie justitiële rijkswetten

De commissie zal de brief van de minister van Veiligheid en Justitie (V&J) ter aanbieding van het eindverslag Evaluatiecommissie Justitiële rijkswetten (EK, A met bijlage) na ontvangst van de kabinetsreactie gaan bespreken. Zie ook toezegging T01225. De commissie besprak op 3 april 2018 de brief (EK, L) van de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) van 29 maart 2018 inzake de gezamenlijke Koninkrijksreactie op de evaluatie van de justitiële Rijkswetten.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2017

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2018

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-124] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-124] documenten

Sociale media menu


Volg via