34.994

Verbeteren patiëntgerichte zorg en opnemen wettelijke regeling voor inzagerecht medisch dossier van overleden patiëntDit voorstel verduidelijkt de informatieplicht van de hulpverlener in de zorg teneinde het overleg tussen de patiënt en de hulpverlener te bevorderen. Daarnaast wordt de bewaarplicht van dossiers verlengd en wordt een regeling getroffen om nabestaanden en voormalig vertegenwoordigers inzage te verlenen in het medisch dossier van overleden patiënten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 23 april 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, PVV en FvD.

Tegen: SGP en SP.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 juni 2019 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

12 juli 2018

titel

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

 • minister voor Medische Zorg en Sport
 • minister voor Rechtsbescherming

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

Het wetsvoorstel behelst de volgende wijzigingen:

 • 1. 
  Naast de informatieplicht van de hulpverlener wordt verduidelijkt dat er overleg tussen de patiënt en de hulpverlener plaats moet vinden
 • 2. 
  De bewaarregeling wordt geactualiseerd : – voorgesteld wordt de bewaartermijn van het medisch dossier van vijftien naar twintig jaar te verlengen; – het aanvangsmoment van de bewaartermijn wordt gewijzigd.
 • 3. 
  Er wordt een regeling opgenomen voor het inzagerecht voor nabestaanden en voormalig vertegenwoordigers in het medisch dossier van overleden patiënten
 • 4. 
  Relevante onderdelen van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten worden in lijn gebracht met dit wetsvoorstel.

Documenten

32