35.015

Verzamelwet pensioenen 2019Dit voorstel wijzigt de Pensioenwet en enkele andere wetten en beoogt een verbetering van de pensioenwetgeving. Het wetsvoorstel bevat onder meer wijzigingen in het kader van de volgende onderwerpen:

  • Waardeoverdracht;
  • Gegevenslevering De Nederlandsche Bank (DNB);
  • Overbruggingspensioen;
  • Versterken medezeggenschap bij kleine ondernemingen;
  • Premiebetaling op basis van feitelijk verloonde bedragen per maand.

De onderwerpen in dit wetsvoorstel volgen uit toezeggingen aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer, of vanuit een gedeelde wens vanuit de pensioensector.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 17 oktober 2018 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 december 2018 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

6 september 2018

titel

Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege enkele wijzigingen met betrekking tot pensioen (Verzamelwet pensioenen 2019)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld en kan ten aanzien van artikel V terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

24