35.086

Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelictenDit wetsvoorstel verhoogt in de Wegenverkeerswet 1994 en het Wetboek van Strafrecht de strafbaarstelling van zeer gevaarlijk rijgedrag en de strafmaxima van enkele ernstige verkeersdelicten. Hiermee wordt de verkeershandhaving verbeterd.

Met dit voorstel komt er een bijzondere strafbaarstelling van "roekeloos" rijgedrag dat ernstige ongevallen zou kunnen hebben veroorzaakt, maar dat niet heeft gedaan. Ook worden verkeersgedragingen die leiden tot zeer ernstige ongevallen vaker dan nu door de rechter aangemerkt als roekeloos verkeersgedrag en kunnen dus zwaarder worden bestraft. Daarnaast wordt de maximale strafmaat voor een aantal verkeersdelicten verhoogd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 18 juni 2019 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 5 november 2019 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

20 november 2018

titel

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en het Wetboek van Strafrecht in verband met strafbaarstelling van zeer gevaarlijk rijgedrag en verhoging van de strafmaxima van enkele ernstige verkeersdelicten met het oog op versterking van de verkeershandhaving (aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten