35.112

Novelle Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheidDit initiatiefwetsvoorstel is een novelle die het Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheid (Woo) (33.328) wijzigt. Met deze wijzigingswet worden onduidelijkheden in de Woo verhelderd, wordt een aantal inhoudelijke wijzigingen voorgesteld en wordt een aantal technische verbeteringen geformuleerd. Over deze wijzigingen hebben de initiatiefnemers bij brief van 2 januari 2019 (EK 33.328, M) en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, eveneens bij brief van 2 januari 2019 (EK 33.328, L) de Eerste Kamer geïnformeerd.

De wijzigingen betreffen het verbeteren van de uitvoerbaarheid door verduidelijking van de omschrijving van de actief openbaar te maken documenten, door de bestuursorganen meer tijd te geven voor het organiseren van die actieve openbaarmaking en door het vervangen van het register door een meerjarenplan digitale informatiehuishouding, waarmee het Rijk en de decentrale overheden hun digitale informatiehuishouding duurzaam toegankelijk gaan maken en de verplichting om een of meer contactpersonen aan te wijzen die burgers kunnen informeren over de beschikbaarheid van overheidsinformatie. Daarnaast wordt de Woo op onderdelen verduidelijkt waar is gebleken dat het voorstel kan worden gelezen op een manier die niet is bedoeld of beoogd. Tot slot is er een aantal technische wijzigingen, zoals een aangepaste verwijzing of een redactionele verbetering.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 26 januari 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en FVD.

Tegen: PVV.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft op 13 april 2021 het voorlopig verslag (EK 33.328 / 35.112, O) met betrekking tot deze novelle en het oorspronkelijke initiatiefwetsvoorstel uitgebracht.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft bij brief van 30 april 2021 (EK 33.328 / 35.112, P) gereageerd op in het voorlopig verslag aan de regering gestelde vragen. De commissie heeft op 7 mei 2021 de memorie van antwoord (EK, Q) van de initiatiefnemers ontvangen en bespreekt op 18 mei 2021 de nadere procedure.

De initiatiefnemers hebben na de aanvaarding door de Tweede Kamer van de novelle bij brief van 2 februari 2021 (EK 33.328 / 35.112, N) de doorlopende tekst van de Wet open overheid en de geconsolideerde artikelsgewijze toelichting daarbij aangeboden.


Kerngegevens

ingediend

2 januari 2019

titel

Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten