35.112

Novelle Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheidDit initiatiefwetsvoorstel is een novelle die het Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheid (Woo) (33.328) wijzigt. Met deze wijzigingswet worden onduidelijkheden in de Woo verhelderd, wordt een aantal inhoudelijke wijzigingen voorgesteld en wordt een aantal technische verbeteringen geformuleerd. Over deze wijzigingen hebben de initiatiefnemers bij brief van 2 januari 2019 (EK 33.328, M) en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, eveneens bij brief van 2 januari 2019 (EK 33.328, L), de Eerste Kamer geïnformeerd.

De wijzigingen betreffen het verbeteren van de uitvoerbaarheid door verduidelijking van de omschrijving van de actief openbaar te maken documenten, door de bestuursorganen meer tijd te geven voor het organiseren van die actieve openbaarmaking en door het vervangen van het register door een meerjarenplan digitale informatiehuishouding, waarmee het Rijk en de decentrale overheden hun digitale informatiehuishouding duurzaam toegankelijk gaan maken en de verplichting om een of meer contactpersonen aan te wijzen die burgers kunnen informeren over de beschikbaarheid van overheidsinformatie. Daarnaast wordt de Woo op onderdelen verduidelijkt waar is gebleken dat het voorstel kan worden gelezen op een manier die niet is bedoeld of beoogd. Tot slot is er een aantal technische wijzigingen, zoals een aangepaste verwijzing of een redactionele verbetering.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 26 januari 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en FVD.

Tegen: PVV.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft op 29 juni 2021 het verslag (EK 33.328 / 35.112, U) uitgebracht en wacht op de nota naar aanleiding van het verslag.

De commissie streeft ernaar om deze novelle en het oorspronkelijke wetsvoorstel 33.328 op 28 september 2021 plenair te behandelen.

De initiatiefnemers hebben na de aanvaarding door de Tweede Kamer van de novelle bij brief van 2 februari 2021 (EK 33.328 / 35.112, N) de doorlopende tekst van de Wet open overheid en de geconsolideerde artikelsgewijze toelichting daarbij aangeboden.


Kerngegevens

ingediend

2 januari 2019

titel

Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-51] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-51] documenten