35.112

Novelle Initiatiefvoorstel-Snels en Sneller Wet open overheidDit initiatiefwetsvoorstel is een novelle die het Initiatiefvoorstel-Snels en Sneller Wet open overheid (Woo) (33.328) wijzigt. Met deze wijzigingswet worden onduidelijkheden in de Woo verhelderd, wordt een aantal inhoudelijke wijzigingen voorgesteld en wordt een aantal technische verbeteringen geformuleerd. Over deze wijzigingen hebben de initiatiefnemers bij brief van 2 januari 2019 (EK 33.328, M) en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, eveneens bij brief van 2 januari 2019 (EK 33.328, L), de Eerste Kamer geïnformeerd.

De wijzigingen betreffen het verbeteren van de uitvoerbaarheid door verduidelijking van de omschrijving van de actief openbaar te maken documenten, door de bestuursorganen meer tijd te geven voor het organiseren van die actieve openbaarmaking en door het vervangen van het register door een meerjarenplan digitale informatiehuishouding, waarmee het Rijk en de decentrale overheden hun digitale informatiehuishouding duurzaam toegankelijk gaan maken en de verplichting om een of meer contactpersonen aan te wijzen die burgers kunnen informeren over de beschikbaarheid van overheidsinformatie. Daarnaast wordt de Woo op onderdelen verduidelijkt waar is gebleken dat het voorstel kan worden gelezen op een manier die niet is bedoeld of beoogd. Tot slot is er een aantal technische wijzigingen, zoals een aangepaste verwijzing of een redactionele verbetering.

Zie ook:

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 26 januari 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en FVD.

Tegen: PVV.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 oktober 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, Fractie-Nanninga, FVD, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, D66, PVV en PvdD.

Tegen: CDA en ChristenUnie.

De OSF was niet aanwezig bij de stemming.

Tijdens de gezamenlijke plenaire behandeling van deze novelle en het oorspronkelijke wetsvoorstel op 28 september 2021 zijn drie moties ingediend. 1 motie werd op 28 september 2021 ingetrokken en over de andere moties werd op 5 oktober 2021 gestemd.

Dit initiatiefwetsvoorstel werd eerder (mede) ingediend/verdedigd door de voormalige Tweede Kamerlid Van Weyenberg (D66).

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) levert op 10 oktober 2023 inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van BZK over uitvoering moties en toezeggingen Wet open overheid (Woo) (EK 33.328 / 35.112, AG met bijlagen).


Kerngegevens

ingediend

2 januari 2019

titel

Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-78] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-78] documenten