35.238

Wet verwijzingsportaal bankgegevensDit voorstel wijzigt de Wet op het financieel toezicht (Wft) en strekt ertoe het proces van het verstrekken van bepaalde identificerende gegevens en andere gegevens, zoals gegevens over de uiteindelijk belanghebbende, door banken en andere betaaldienstverleners, alsmede het door bepaalde overheidsinstanties vorderen en opvragen van die identificerende gegevens bij die banken en andere betaaldienstverleners, te automatiseren en daarmee efficiënter te laten verlopen.

De Wft wordt gewijzigd door in de wet de afdeling Verwijzingsportaal bankgegevens op te nemen, die partijen die rekeningen aanbieden met een Nederlands IBAN identificatienummer verplicht om aan te sluiten op een verwijzingsportaal bankgegevens. Dit verwijzingsportaal bankgegevens is een technische koppeling die het voor aangesloten banken en betaaldienstverleners mogelijk maakt om geautomatiseerd te voldoen aan bepaalde vorderingen of verzoeken van overheidsinstanties.

Met deze wijziging wordt ook de verplichting geïmplementeerd voor elke lidstaat van de Europese Unie om te voorzien in een centraal elektronisch systeem ter identificatie van cliënten van banken en andere betaaldienstverleners. Deze verplichting vloeit voort uit artikel 32bis van de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn (2018/843PDF-document) van 2018. De oorspronkelijke vierde Europese anti-witwasrichtlijn (2015/849PDF-document) is in 2015 vastgesteld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 10 december 2019 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De PVV-fractie heeft na de stemming over het wetsvoorstel aangegeven tegen het voorstel te zijn.

Het voorstel werd door de Tweede Kamer op 3 december 2019 gezamenlijk met de voorstellen Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (35.179) en Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (35.245) plenair behandeld.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 april 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: CDA, SP, PvdD, GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP, FVD, OSF, VVD en 50PLUS.

Tegen: PVV en Fractie-Otten.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond op 21 april 2020 gezamenlijk met het voorstel Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (35.245) plaats.

Dit voorstel was opgenomen in de door de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming op 9 april 2020 aangeboden lijst van implementatiewetsvoorstellen waarvan het kabinet oordeelt dat zij spoedeisend zijn EK CXXXIX / 35.300, D met bijlagen).


Kerngegevens

ingediend

27 juni 2019

titel

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het via een centraal elektronisch systeem geautomatiseerd ontsluiten van identificerende gegevens alsmede enkele andere gegevens door banken en andere betaaldienstverleners (Wet verwijzingsportaal bankgegevens)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten