Dit wetsvoorstel biedt vmbo-scholen en mbo-instellingen de mogelijkheid gezamenlijk doorlopende leerroutes vmbo-mbo aan te bieden

Hierdoor kunnen vo-scholen, mbo-instellingen en arbeidsmarktpartijen samenwerken om het beroepsonderwijs meer als één geheel vorm te geven en ervoor te zorgen dat er in de toekomst een voldoende divers aanbod aan beroepsonderwijs is van hoog niveau dat aansluit op de wensen van de (regionale) arbeidsmarkt.

Doelstellingen van de doorlopende leerroutes zijn:

  • Efficiënt en effectief opleiden:

Een betere programmatische aansluiting van het vmbo op het mbo mogelijk maken, waardoor jongeren efficiënt en effectief de opleiding doorlopen en waardoor opleidingen beter aansluiten aan behoeften en wensen van jongeren;

  • Meer jongeren in staat stellen een startkwalificatie te behalen:

Jongeren de mogelijkheid bieden om een geïntegreerd vmbo-mbo programma te volgen, zodat meer jongeren een startkwalificatie behalen en (indien mogelijk) doorleren;

  • Meer doorstroom naar mbo-3 en mbo-4:

Op het niveau van mbo-3 en mbo-4 zijn de arbeidsmarktperspectieven over het algemeen beter. Het is dus in het belang van de jongere om naar een niveau 3 of 4 opleiding in het mbo door te kunnen stromen;

  • Minder uitval van jongeren:

Verzachting van de harde knip tussen vmbo en mbo, waardoor minder jongeren uitvallen bij de overgang naar het mbo;

  • Snellere en succesvollere doorstroom naar het hbo:

Doordat verkorting in de doorlopende leerroute mogelijk is, krijgen jongeren die een extra uitdaging aan kunnen de mogelijkheid om eerder dan gebruikelijk met een mbo-diploma aan het hbo te beginnen;

  • Behoud van divers beroepsonderwijsaanbod:

Dalende jongerenaantallen vragen om een meer regionale, gezamenlijke benadering van onderwijsaanbod. Als vmboscholen en mbo-instellingen samenwerken, kan een divers opleidingsaanbod in de regio geborgd worden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 22 april 2020 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 19 mei 2020 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

13 november 2019

titel

Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten