Stemming (hamerstuk)Verslag van de vergadering van 19 mei 2020 (2019/2020 nr. 27)

Aanvang: 13.36 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Aan de orde is de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Wijziging van de Telecommunicatiewet met betrekking tot ongewenste zeggenschap in telecommunicatiepartijen (Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie) (35153);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn 2014/45/EU alsmede ter invoering van een registratie- en kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en aanhangwagens die uitsluitend bestemd zijn om daardoor te worden voortbewogen en het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid (35188);
  • het wetsvoorstel Regels inzake een defensiematerieelbegrotingsfonds (Wet defensiematerieelbegrotingsfonds) (35280);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter uitbreiding van het rookverbod (35321);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers (35328);
  • het wetsvoorstel Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs) (35336).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Mevrouw Faber.

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

De PVV-fractie wil graag aantekening hebben voor wetsvoorstel 35188 betreffende kentekenplicht trekkers en 35321 betreffende het rookverbod.

De voorzitter:

Waarvan akte. De heer Cliteur.

De heer Cliteur (FvD):

Voorzitter. Wij willen aantekening vragen bij de voorstellen 35188 en 35328.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Cliteur. De heer Van Dijk.

De heer Van Dijk (SGP):

Voorzitter. De SGP vraagt graag aantekening met betrekking tot de kentekenplicht voor trekkers.

De voorzitter:

Oke, meneer Van Dijk. De heer Kox.

De heer Kox (SP):

Voorzitter. De SP-fractie vraagt graag aantekening tegen wetsvoorstel 35280, Wet defensiematerieelbegrotingsfonds.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Kox. Meneer Otten.

De heer Otten (Fractie-Otten):

Voorzitter. De fractie GO vraagt aantekening bij wetsvoorstel 35328, over de beperking van laagcalorisch gas.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten. De heer Koffeman.

De heer Koffeman (PvdD):

Voorzitter. Wij willen graag aantekening bij wetsvoorstel 35280, Wet defensiematerieelbegrotingsfonds.

De voorzitter:

Waarvan akte. Dank u wel, meneer Koffeman.

De leden van de fracties van de PVV, de SGP en FvD wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn 2014/45/EU alsmede ter invoering van een registratie- en kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en aanhangwagens die uitsluitend bestemd zijn om daardoor te worden voortbewogen en het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid (35188) te hebben kunnen verenigen.

De leden van de fracties van de SP en de PvdD wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Regels inzake een defensiematerieelbegrotingsfonds (Wet defensiematerieelbegrotingsfonds) (35280) te hebben kunnen verenigen.

De leden van de fractie van de PVV wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter uitbreiding van het rookverbod (35321) te hebben kunnen verenigen.

De leden van de fracties van FvD en Fractie-Otten wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers (35328) te hebben kunnen verenigen.