35.429

Invoeringswet Europees Openbaar MinisterieDit wetsvoorstel regelt de uitvoering van EU-Verordening 2017/1939PDF-document over de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) in Nederlandse regelgeving. Het EOM is bevoegd om strafbare feiten die de financiële belangen van de Europese Unie schaden te onderzoeken, te vervolgen en voor de nationale rechter te brengen. Het gaat hierbij om fraude met EU-subsidies, invoerrechten en omzetbelasting.

Het EOM is een orgaan van de Europese Unie en deelt zijn bevoegdheid met de lidstaten. Dat wil zeggen dat indien zich een zaak voordoet binnen het bevoegdheidsterrein van het EOM, zowel het EOM als de nationale vervolgingsinstanties (in geval van Nederland: het openbaar ministerie) bevoegd zijn die zaak te onderzoeken en vervolging in te stellen. Het EOM heeft hierbij wel een voorrangsrecht, doordat het kan besluiten een EU-fraudezaak die binnen de gedeelde bevoegdheid valt aan zich te trekken teneinde die zaak te onderzoeken en te vervolgen. Uitgangspunt is dat het EOM samenwerkt met de nationale autoriteiten en gebruik maakt van de nationale structuren en wettelijke bevoegdheden.

De opsporing van zaken die binnen de bevoegdheid van het EOM vallen behoort in Nederland tot de taak van de bijzondere opsporingsdiensten. Voor Nederland zullen in de eerste plaats de FIOD en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) het EOM ondersteunen. De hoofdofficier van het functioneel parket moet zorgen dat de Europese aanklagers hun EOM-taken kunnen uitoefenen. Het EOM maakt geen deel uit van de Nederlandse rechterlijke organisatie.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 13 oktober 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, GroenLinks, 50PLUS, DENK, D66, VVD, CDA en ChristenUnie.

Tegen: PVV, SP, PvdD, SGP, FVD, Krol, Van Kooten-Arissen en Van Haga.

De Eerste Kamercommissies voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en voor Justitie en Veiligheid (J&V) hebben op 2 februari 2021 het eindverslag uitgebracht. De plenaire behandeling vindt plaats op 23 februari 2021.


Kerngegevens

ingediend

2 april 2020

titel

Aanpassing van enkele wetten ter uitvoering van de Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (“EOM”) (PbEU 2017, L 283) (Invoeringswet EOM)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten