35.449 (R2147)

Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19Dit voorstel van rijkswet betreft een verzamelwet waarin een aantal wijzigingen is opgenomen in verband met de corona-crisis. Het betreft deels tijdelijke maatregelen.

Ondernemers met een octrooi of die een octrooi hebben aangevraagd, zien sinds de uitbraak van COVID-19 opdrachten wegvallen, hebben het werk stil moeten leggen, of worden beperkt in de afronding van administratieve processen die noodzakelijk zijn voor het in stand houden of het aanvragen van een octrooi. Met dit wetsvoorstel wordt beoogd te voorkomen dat als gevolg hiervan octrooien of octrooiaanvragen van rechtswege komen te vervallen. Daartoe wordt voorgesteld de verschuldigde toeslag bij te late betalingen van instandhoudingstaksen op nihil te stellen en een bevoegdheid te creëren voor de directeur van Octrooicentrum Nederland om bij of krachtens de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW 1995) gestelde termijnen voor een bepaalde duur op te schorten. De bevoegdheid is bedoeld voor termijnen die knellend zijn. Een besluit tot opschorting zal algemene strekking hebben.

Deze tijdelijke voorzieningen zijn ook van toepassing op Curaçao en Sint Maarten. Met deze landen heeft afstemming plaatsgevonden.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 30 juni 2020 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 juli 2020 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

6 mei 2020

titel

Tijdelijke voorzieningen voor de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de uitbraak van COVID-19 (Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
  • 2. 
    Deze wet vervalt met ingang van 1 september 2020. Het tijdstip waarop deze wet vervalt kan bij koninklijk besluit worden bepaald op een ander tijdstip, met dien verstande dat dit tijdstip steeds ten hoogste twee maanden ligt na het tijdstip waarop de wet zou vervallen.

Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-71] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-71] documenten