35.543

Vijfde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake financiering meerkosten programmering landelijke publieke omroep en begeleidingsgesprekken jeugdwerkloosheid in verband met COVID-19In deze vijfde incidentele suppletoire begroting (ISB) wordt de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het jaar 2020 (35.300 VIII) gecorrigeerd. Vier eerdere ISB's (35.441, 35.464, 35.481 en 35.499) bevatte ook al correcties van de OCW-begroting voor 2020.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 8 december 2020 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 december 2020 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

31 augustus 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake financiering meerkosten programmering landelijke publieke omroep en begeleidingsgesprekken jeugdwerkloosheid in verband met COVID-19)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 31 augustus 2020 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 31 augustus 2020, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 31 augustus 2020


Documenten

10