35.761

Initiatiefvoorstel-Ceder, Dobbe, Hirsch, Koekkoek en Bamenga Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemenDit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Van der Graaf (ChristenUnie), Jasper van Dijk (SP), Thijssen (PvdA), Van der Lee (Groenlinks), Hammelburg (D66) en Boutkan (Volt) beoogt een wettelijke ondergrens in te stellen voor Nederlandse ondernemingen die internationaal opereren.

Dit voorstel introduceert een algemene zorgplicht voor ondernemingen ten aanzien van mogelijke nadelige gevolgen van hun activiteiten voor mensenrechten, arbeidsrechten en het milieu in een land buiten Nederland, en voor een specifieke categorie van ondernemingen het principe van gepaste zorgvuldigheid in productieketens, zoals dat is neergelegd in de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.

Op 18 januari 2023 hield de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een rondetafelgesprek over dit initiatiefvoorstel.

Bij brief van 22 december 2023 (TK, 21) hebben de Tweede Kamerleden Ceder (ChristenUnie), Dobbe (SP), Hirsch (GroenLinks-PvdA), Koekkoek (Volt) en Bamenga (D66) medegedeeld dat zij de verdediging van dit initatiefvoorstel overnemen van de leden Van der Graaf (ChristenUnie), Van Dijk (SP), Thijssen (GroenLinks-PvdA), Van der Lee (GroenLinks-PvdA) en Hammelburg (D66).

Bij brief van 15 september 2023 (TK, 15) hebben de initiatiefnemers medegedeeld dat het Tweede Kamerlid Koekkoek de verdediging van dit initiatiefvoorstel overneemt van het lid Boutkan (Volt).

Bij brief van 20 maart 2023 (TK, 13) hebben de initiatiefnemers medegedeeld dat het Tweede Kamerlid Boutkan de verdediging van dit initiatiefvoorstel overneemt van het lid Koekkoek.

Bij brief van 1 november 2022 (TK, 7) hebben de initiatiefnemers medegedeeld dat dit initiatiefvoorstel in het vervolg mede verdedigd zal worden door de leden Koekkoek en Hammelburg.

Bij brief van 31 mei 2022 (TK, 5) hebben de Tweede Kamerleden Van der Graaf en Thijssen medegedeeld dat zij de verdediging van dit initiatiefvoorstel overnemen van de Tweede Kamerleden Ceder en Gijs van Dijk (PvdA).

Bij brief van 12 april 2021 (TK, 4) hebben de Tweede Kamerleden Ceder, Jasper van Dijk, Gijs van Dijk en Van der Lee, gemeld dat zij de behandeling van dit initiatiefvoorstel overnemen van de Tweede Kamerleden Voordewind (ChristenUnie), Alkaya (SP), Van den Hul (PvdA) en Van den Nieuwenhuijzen (Groenlinks).


Kerngegevens

ingediend

11 maart 2021

titel

Voorstel van wet van de leden Ceder, Dobbe, Hirsch, Koekkoek en Bamenga houdende regels voor gepaste zorgvuldigheid in productieketens om schending van mensenrechten, arbeidsrechten en het milieu tegen te gaan bij het bedrijven van buitenlandse handel (Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2023, met uitzondering van de artikelen 3.2 tot en met 3.6. De artikelen 3.2 tot en met 3.5 treden in werking met ingang van 1 juli 2023 en artikel 3.6 met ingang van 1 januari 2024.


Documenten

23