35.962

Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaardenDit voorstel wijzigt Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de implementatie in de Nederlandse wetgeving van de Europese richtlijn van 20 juni 2019 (PbEU 2019, L 186PDF-document) die tot doel heeft de arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren door transparantere en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen en gelijktijdig te zorgen voor aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt.

De richtlijn beschrijft de minimumrechten van iedere werknemer in de Europese Unie met betrekking tot de informatie die aan een werknemer moet worden verstrekt en het moment waarop die informatie moet zijn verstrekt. Daarnaast bevat de richtlijn minimumvereisten voor arbeidsvoorwaarden, die onder meer zien op de proeftijd, de mogelijkheid om meerdere banen te hebben, de voorspelbaarheid van het werk, de overgang naar andere vormen van werk en de bekostiging van verplichte opleidingen. De richtlijn bevat ook enkele maatregelen ter bescherming van de werknemer.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 19 april 2022 aangenomen.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA en BBB.

Tegen: JA21, PVV, Groep Van Haga en FVD.

BIJ1 en Lid Gündoğan waren niet aanwezig bij de stemmingen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 juni 2022 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

11 november 2021

titel

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (PbEU 2019, L 186) (Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 augustus 2022.


Documenten