Dinsdag 6 mei 2014, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.33716

Wet hervorming kindregelingen

Voorbereidend onderzoek

5.33750 XV, F

Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken m.b.t. openstaande toezeggingen

Bespreking

7.E140016

Voorstel voor een besluit tot oprichting van een Europees platform voor de intensivering van de samenwerking bij het voorkomen en tegengaan van zwartwerk

Procedure

8.E140013

Voorstel voor een richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (herziening IORP-richtlijn)

Procedure

10.Rondvraag


Korte aantekeningen