33.162

Wet herziening export kinderbijslagDit wetsvoorstel schrapt de uitzondering voor verdragslanden om af te wijken van het exportverbod welke is opgenomen in de Algemene Kinderbijslagwet. In dit voorstel wordt de Algemene Kinderbijslagwet verder zo gewijzigd dat het exportverbod in de Algemene Kinderbijslagwet ziet op de situatie dat het kind buiten Nederland woont. Indien de verzekerde in het buitenland woont, maar het kind in Nederland woont, dan ontvangt de verzekerde ten behoeve van dit kind wél kinderbijslag.

Dit wetsvoorstel voorziet tevens in overgangsrecht om de gevolgen te regelen voor uitkeringsgerechtigden die reeds in een verdragsland wonen en die hun kinderbijslag verliezen na aanpassing van een verdrag. Ook regelt dit wetsvoorstel overgangsrecht voor de situatie dat Nederland de voorlopige toepassing van een verdrag beëindigt of overgaat tot opzegging van een verdrag. Met deze aanpak wordt voorkomen dat in het geval Nederland overgaat tot opzeggen van een verdrag er een afzonderlijk wetsvoorstel moet worden ingediend dat voorziet in overgangsrecht voor deze situatie.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.162, A) is op 19 juni 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. VVD, SGP, ChristenUnie, CDA, PVV en het lid Brinkman stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 juni 2014 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

1 februari 2012

titel

Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van de exportbeperking in de Algemene Kinderbijslagwet en het regelen van overgangsrecht voor de situatie van opzegging of wijziging van een verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen situatie

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en kunnen terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

70
Bladeren:
[1-50] [51-70] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-70] documenten