Dinsdag 10 juli 2018, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 16:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: deze vergadering is aansluitend aan de vergadering BIZA + FIN + SZW)

6.33328

Initiatiefvoorstel-Snels en Sneller Wet open overheid

Bespreking van de brief van de initiatiefnemers van 5 juli 2018 inzake voortgang van het overleg (33328, K)

7.Plan van aanpak Versterking lokale democratie en bestuur

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 juli 2018 inzake plan van aanpak Versterking lokale democratie en bestuur

9.Rondvraag


Korte aantekeningen