34.650

Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personenDit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Bergkamp (D66), Van den Hul (PvdA) en Özütok (GroenLinks) wijzigt de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) en beoogt de wettelijke bescherming tegen het ongeoorloofd onderscheid maken op grond van geslacht, die voortvloeit uit de Awgb, nader uit te werken en te expliciteren. Daarmee worden mogelijke interpretatieverschillen over de toepasselijkheid van de Awgb weggenomen. Met dit voorstel willen de initiatiefnemers benadrukken dat de Awgb van toepassing is op het volledige spectrum aan variaties van de discriminatiegrond geslacht, en zo duidelijk maken dat de Awgb eveneens bescherming biedt tegen het ongeoorloofd onderscheid maken op grond van een ieders geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie.

Bij brief van 27 november 2017 (TK, 4) heeft het Tweede Kamerlid Bergkamp gemeld dat in verband met het vertrek uit de Tweede Kamer van het lid Yücel, haar plaats als tweede initiatiefnemer zal worden overgenomen door het lid Van den Hul. Verder zal de plaats van het lid Van Tongeren als derde initiatiefnemer worden overgenomen door het lid Özütok.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 3 juli 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD, CDA, ChristenUnie en FVD.

Tegen: SGP en PVV.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 maart 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en D66.

Tegen: SGP en PVV.

De Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bespreekt op 14 september 2021 het verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK van 6 juli 2021 over onnodige sekseregistratie (EK, L).

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 3 juni 2021 bij brief gereageerd op de brief van de minister voor MZS van 30 april 2021 over de stand van zaken op het gebied van de transgenderzorg (EK 31.016 / 34.650, I en bijlage). De minister heeft bij brief van 1 juli 2021 laten weten de brief van de commissie voor 1 september 2021 te beantwoorden.


Kerngegevens

ingediend

16 januari 2017

titel

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van den Hul en Özütok tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling ter nadere invulling van het verbod om ongeoorloofd onderscheid te maken op grond van geslacht (Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-74] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-74] documenten