Dinsdag 10 mei 2022, commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
Agenda

1.Inloop

vanaf 5 minuten voor aanvang vergadering

2.Vaststellen agenda

Toegevoegd is de brief van 10 mei 2022 met de reactie op de vragen over de voorbereiding zesde verlenging werkingsduur Twm (agendapunt 3)

3.35526 / 25295, EG en EH

Brief van de minister van VWS ter aanbieding van het nader rapport en het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over de zesde verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm); Brief van de minister van VWS ter aanbieding van het ontwerpbesluit houdende zesde verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19; Infectieziektenbestrijding

Bespreking ontwerpbesluit en advies Raad van State en nader rapport5.Brede beleidsdebat covid-19

Bespreking deelname minister van Economische Zaken en Klimaat aan debat

7.Rondvraag


Korte aantekeningen