Dinsdag 28 juni 2022, commissie Financiën (FIN)
Agenda

1.Vaststellen agenda

3.36140, A

Brief van de minister van Financiën over gebruik van artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet bij uitvoeringskosten rechtsherstel box 3 en garantiestelling eventuele annuleringskosten LNG-terminal; Vierde incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 inzake uitvoering rechtsherstel box 3 en garantie annuleringskosten LNG-terminal Gasunie

Bespreking

4.Inventarisatie mogelijk plenaire behandeling wetsvoorstel(len) gewijzigde begrotingsstaten op 12 juli 2022

Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2022 (Voorjaarsnota)

Bespreking

6.Rondvraag


Korte aantekeningen