Dinsdag 28 juni 2022, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.36004

Aanpassing regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente

Voorbereidend onderzoek

4.32043, BD

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor APP over de benoeming van leden van de Commissie Parameters en inzake de opdracht aan de commissie; Toekomst pensioenstelsel

Bespreking

6.Inventarisatie mogelijk plenaire behandeling wetsvoorstel(len) gewijzigde begrotingsstaten op 12 juli 2022

Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Voorjaarsnota)

Bespreking

7.35639, E

Brief van de minister van SZW inzake het resultaat van de onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement over een richtlijn 'Toereikende minimumlonen in de EU'; EU-voorstel: Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU

9.Rondvraag


Korte aantekeningen