35.335

Initiatiefvoorstel-Kathmann en Maatoug Wet invoering minimumuurloonDit initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Kathmann (PvdA) en Maatoug (GroenLinks) wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) en enkele andere wetten.

Nederland kent sinds 1969 een wettelijk minimumloon. Dit initiatiefwetsvoorstel strekt tot invoering van een, voor een ieder die onder de reikwijdte van het wettelijk minimumloon (Wml) valt, geldend uniform minumumuurloon. De invoering van een wettelijk minimumuurloon leidt tot een eerlijker en transparanter minimumloon. De hoogte van het minimumloon per uur wordt hierdoor niet alleen voor iedereen gelijk, maar ook inzichtelijker. Met de invoering van een uniform minimumuurloon wordt ook de handhaving vereenvoudigd.

Daarnaast beogen de initiatiefnemers met dit wetsvoorstel het minimumloon te verhogen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 7 juni 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV en Groep Van Haga.

Tegen: FVD.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 17 januari 2023 het eindverslag uitgebracht. De plenaire behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer vindt plaats op 7 februari 2023.

Bij brief van 16 maart 2022 (TK, 17) heeft het Tweede Kamerlid Kathmann meegedeeld dat zij de medeverdediging van dit voorstel heeft overgenomen van het voormalige Tweede Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA).

Bij brief van 5 november 2021 (TK, 13) had het voormalige Tweede Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA) meegedeeld dat het voorstel mede verdedigd zal worden door het Tweede Kamerlid Maatoug (GroenLinks).


Kerngegevens

ingediend

14 november 2019

titel

Voorstel van wet van de leden Kathmann en Maatoug houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
  • 2. 
    Voor de eerste toepassing na inwerkingtreding van deze wet wordt in afwijking van de artikelen I, onderdeel B, artikel 8, eerste lid, onderdelen a en b, en XXXII, onderdeel A, artikel 3.1, eerste lid, onderdeel a, bij ministeriële regeling het toepasselijke bedrag gegeven.

Documenten