Dinsdag 13 september 2022, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.36004

Aanpassing regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente

Nadere procedure

7.Rondvraag


Korte aantekeningen