35.213

Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie WajongregimesDit wetsvoorstel wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong.

De aanleiding voor deze wijzigingen is dat gebleken is dat het systeem van verschillende regelingen in de Wajong ingewikkeld is en dat er regels zijn die tot gevolg hebben dat mensen met een Wajong-uitkering juist niet mee doen. Omdat ze bijvoorbeeld niet extra gaan verdienen als ze meer gaan werken, omdat ze gekort worden als ze gaan studeren of omdat ze niet durven te gaan werken uit angst niet terug te kunnen in de Wajong als ze hun baan verliezen. In dit voorstel zijn daarom maatregelen uitgewerkt die ervoor zorgen dat meer werken loont, dat Wajongers altijd terug kunnen vallen op de Wajong en dat Wajongers hun uitkering behouden als zij onderwijs volgen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 7 november 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: Van Haga, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en FVD.

Tegen: GroenLinks, PvdD, PvdA, SP, DENK, 50PLUS, PVV en Van Kooten-Arissen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 mei 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, FVD, VVD, D66 en ChristenUnie.

Tegen: Fractie-Otten, Groenlinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, PVV en PvdD.

Ook werd op 26 mei 2020 over zeven moties gestemd die op 19 mei 2020 bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel werden ingediend.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft bij brief van 14 oktober 2020 vragen en opmerkingen aan de staatssecretaris van SZW voorgelegd over de (uitvoering van de) motie-Ester c.s. over de nieuwe studieregeling met ingang van het studiejaar 2020-2021 (EK, J) en over de toezeggingen 'Artikel 8:8 van de Wajong te wijzigen teneinde Wajongers in de werkregeling die de afgelopen vijf jaar aaneengesloten hebben gewerkt de kans te bieden nog in te stromen in de voortgezette werkregeling' (T02927) en 'De Kamer te informeren over de mogelijkheid om de nieuwe studieregeling met ingang van het studiejaar 2020-2021 in te voeren' (T02929).

De commissie is in overleg getreden met de staatssecretaris naar aanleiding van zijn brief van 29 september 2020 (EK, R) over de invulling van door de Eerste Kamer aangenomen moties en naar aanleiding van het verslag van het schriftelijk overleg van 7 oktober 2020 (EK 35.570 XV, B) over (deels) openstaande toezeggingen.

Voorafgaand aan het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werd op 26 november 2019 een (besloten) technische briefing over het wetsvoorstel door medewerkers van het ministerie van SZW verzorgd.


Kerngegevens

ingediend

28 mei 2019

titel

Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    De artikelen van deze wet treden, met uitzondering van artikel II, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
  • 2. 
    Artikel II treedt in werking zes maanden na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.

Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-85] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-85] documenten