JBZ-Raad (32.317); brief met geannoteerde agenda van de JBZ-Raad 11-12 april 2011 (EK, AF)30 maart 2011
hoort bij ... E110017 - Voorstel voor een verordening over de vermogensrechtelijke gevolgen van een scheiding van koppels uit andere relatievormen
E110016 - Voorstel voor een verordening over het conflictenrecht in het huwelijksvermogensrecht
E110010 - Evaluatie van de EU-overnameovereenkomsten
E110005 - Richtlijn voor het gebruik van passagiersgegevens voor de preventie, detectie, het onderzoek en vervolging van terroristische daden en zware criminaliteit (Europees PNR)
E100054 - Voorstel voor een richtlijn over aanvallen tegen informatiesystemen ter vervanging van kaderbesluit 2005/222/JBZ
E100043 - Voorstel voor een richtlijn betreffende het recht op informatie in strafprocedures
E100040 - Voorstel voor een richtlijn voor tijdelijke overplaatsing binnen een onderneming van werknemers uit derde landen
E100039 - Voorstel voor een gemeenschappelijke procedure voor toegang en verblijf van seizoenarbeiders
E100013 - Totstandkoming nieuwe SWIFT-overeenkomst EU-VS
E100010 - voorstel voor wijziging Frontex-verordening
E100008 - Kwalificatierichtlijn
E100007 - Procedurerichtlijn
E090302 - Voorstel voor een kaderbesluit ter bestrijding van seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en tot intrekking van Kaderbesluit 2004/68/JBZ
E090205 - Voorstel voor een verordening betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en authentieke akten op het gebied van erfopvolging en betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring
E090183 - Voorstel voor een verordening tot oprichting van een agentschap voor het operationele beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht
E090176 - SIS II - stand van zaken voortgang
E090133a - Richtlijn tot wijziging van richtlijn 2003/109/EG teneinde haar werkingssfeer uit te breiden tot personen die internationale bescherming genieten
E090125 - Voorstel voor een verordening betreffende de instelling van Eurodac voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van Verordening (EG) nr. [.../...] (tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend) (herschikking)
E090124 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking)
E090123 - Voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten (herschikking)
afkomstig van ... Ministerie van Veiligheid en Justitie