E120001
  ruit icoon
Laatste revisie: 06-07-2012

E120001 - Europese Commissiemededeling over de strategie van de Europese Unie voor de bescherming en het welzijn van dieren 2012-2015In deze mededeling van de Europese Commissie wordt een nieuwe strategie op het gebied van dierenwelzijn in de EU voor 2012-2015 aangekondigd. Met deze strategie wordt voortgebouwd op het in 2006 door de Commissie vastgestelde Communautair actieplan en op de lessen die zijn geleerd in de vijf jaar durende uitvoeringsperiode die hierop volgde.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: voorstel aanvaard in Europa.

nationaal

De commissie ELI heeft beide brieven van de staatssecretaris voor ELI d.d. 22 maart 2012 tijdens de vergadering op 27 maart 2012 besproken en voor kennisgeving aangenomen.

Europees

Het Europees Parlement heeft op 4 juli 2012 een resolutie aangenomen ten aanzien van de strategie voor de bescherming en het welzijn van dieren.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2012)6PDF-document, d.d. 19 januari 2012

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

De staatssecretaris voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft op 22 maart 2012 gereageerd op de twee brieven van de fractie voor de Partij van de Dieren in de commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI). Deze werden tijdens de vergadering op 27 maart 2012 besproken en voor kennisgeving aangenomen.

Op 6 februari 2012 zijn er twee brieven verstuurd aan de staatssecretaris voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). In de ene brief heeft het lid van de fractie voor de Partij voor de Dieren (PvdD) enkele aanvullende vragen over de inzet van de Nederlandse regering tijdens de totstandkoming van de Europese Dierenwelzijnsstrategie en in de andere brief stelt het lid van de PvdD enkele vragen over de Europese Dierenwelzijnsstrategie die op 19 januari 2012 gepubliceerd werd.

Tijdens de commissievergadering van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) op 31 januari 2012 werd besloten dat de fracties van GroenLinks en de PvdD inbreng zullen leveren voor schriftelijk overleg met de regering.

In de commissievergadering van 24 januari 2012 heeft de commissie besloten dat er op 31 januari 2012 inbreng geleverd kan worden voor schriftelijk overleg met de regering over de inmiddels gepubliceerde EU-strategie Dierenwelzijn.

De antwoorden van de staatssecretaris van EL&I d.d. 22 december 2011 zijn besproken tijdens de commissievergadering van 17 januari 2012 en gaven de fractie van de Partij voor de Dieren aanleiding om aanvullende vragen te stellen.

Op 21 november 2011 werd een brief namens de fracties van de PvdA, de PVV, GroenLinks (mede namens D66), de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren aan de staatssecretaris van EL&I verzonden.

Naar aanleiding van een toezegging (T01380) heeft de staatssecretaris voor EL&I op 3 oktober 2011 een brief aan de kamers gestuurd waarin hij de Nederlandse inzet voor de totstandkoming van de tweede strategie Dierenwelzijn zoals nu neergelegd in deze Europese Commissiemededeling beschrijft. Deze brief is tijdens de commissievergadering op 15 november 2011 besproken en een aantal fracties leverden inbreng voor schriftelijk overleg met de regering.


Behandeling Tweede Kamer

Op 14 maart 2012 vond een algemeen overleg plaats met de staassecretaris van ELI. In antwoord op diverse vragen over de onderhavige Commissiemededeling liet de staatssecretaris onder andere weten dat hij gematigd positief is over de Commissiemededeling, maar wel een aantal kritische kanttekeningen heeft.

Er is bijvoorbeeld geen specifieke regelgeving aangekondigd voor de diercategorieën en de harmonisatie van de handhaving is onvoldoende gestalte gegeven. Ook de transportverordening zit er onvoldoende in. Dat geldt ook voor de transportvoorschriften.

Tijdens de procedurevergadering op 31 januari 2012 besloot de commissie EL&I dat zij de onderhavige strategie wil agenderen tijdens een notaoverleg Dierbeleid begin maart en het algemeen overleg voorafgaand aan de Landbouwraad van maart 2012.

Op 18 januari 2012 vond er een algemeen overleg plaats met de staatssecretaris van ELI over de agenda van de Landbouw- en Visserijraad van 23-24 januari 2012. Hierin werd ook Europese strategie Dierenwelzijn besproken. De staatssecretaris liet onder andere weten dat de Kamer na het verschijnen van de strategie binnen zes weken de inzet van het kabinet ontvangt en dit zou half maart moeten zijn.

De commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft de tweede Europese strategie Dierenwelzijn ook als prioritair voorstel aangemerkt.

De staatssecretaris voor Landbouw, Economische Zaken en Innovatie (EL&I) heeft op 3 oktober 2011 ook een brief aan de Tweede Kamer gezonden met daarin de beschrijving van de Nederlandse inzet in de totstandkoming van de tweede Europese strategie Dierenwelzijn. Deze is besproken tijdens een algemeen overleg d.d. 12 oktober 2011 voorafgaand aan de Europese Landbouw- en Visserijraad.

De Nederlandse inzet en priotering zoals weergegeven in de brief van de staatssecretaris EL&I d.d. 31 mei 2011 werd in de Tweede Kamer besproken tijdens een algemeen overleg op 22 juni 2011 voorafgaand aan de Europese Landbouw- en Visserijraad.


Standpunt Nederlandse regering

Op 24 februari 2012 werd het standpunt van de regering ten aanzien van de Europese strategie voor dierenwelzijn aangeboden aan het parlement.

De Nederlandse grondhouding ten aanzien van de subsidiariteit en proportionaliteit van deze mededeling is vooralsnog positief, met dien verstande dat de beoordeling of de aangekondigde maatregelen en acties proportioneel zijn, pas kan worden gegeven wanneer meer over de inhoud ervan bekend wordt.

De regering is gematigd positief over de mededeling, maar plaatst wel enkele kritische kanttekeningen. De Nederlandse regering heeft in het regeerakkoord aangegeven zich in Europees verband in te zetten voor hogere eisen aan dierenwelzijn in de EU ten behoeve van een gelijk speelveld. Deze eisen zouden volgens de regering voor alle dieren die in het kader van een economische activiteit in de EU worden gehouden moeten gaan gelden, en niet alleen voor dieren die voor landbouwdoeleinden worden gehouden. Daarnaast bepleit de Nederlandse regering aanscherping van regels en normen op een aantal specifieke gebieden ten aanzien van dierenwelzijn. Hierbij wordt als uitgangspunt het gelijke Europese speelveld genoemd.

De inzet van de Commissie om te komen tot een gelijk speelveld voor dierenwelzijn op internationaal niveau wordt door de regering onderschreven, waarbij zij voornemens is aandacht te vragen voor de handelspositie van het bedrijfsleven in ontwikkelingslanden.

De Nederlandse regering onderschrijft in principe de inzet van de Commissie op het gebied van communicatie en voorlichting aan consumenten over dierenwelzijn. Hierbij wil de regering de concrete voorstellen afwachten en blijft zij pleiten voor een passende EU-regeling voor etikettering van dierlijke producten in relatie tot dierenwelzijn.

De Commissie streeft naar een synergie van dierenwelzijn met het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). De regering ondersteunt dit streven en pleit in de onderhandelingen over de hervorming van het GLB voor het opnemen van dierenwelzijn als aparte doelstelling van het plattelandsbeleid.

Mede naar aanleiding van een toezegging aan de Eerste Kamer d.d. 10 mei 2011 heeft de staatssecretaris voor Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) op 3 oktober 2011 een brief gestuurd aan de Kamers waar de Nederlandse inzet bij de totstandkoming van de tweede Europese strategie Dierenwelzijn beschreven wordt.

Reeds op 31 mei 2011 heeft de staatssecretaris van EL&I een brief gestuurd waarin de Nederlandse inzet en prioritering uiteen wordt gezet.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

In deze mededeling van de Europese Commissie wordt een nieuwe strategie op het gebied van dierenwelzijn in de EU voor 2012-2015 aangekondigd. Met deze strategie wordt voortgebouwd op het in 2006 door de Commissie vastgestelde Communautair actieplan en op de lessen die zijn geleerd in de vijf jaar durende uitvoeringsperiode die hierop volgde.

Volgens de Commissie is de huidige EU-wetgeving inzake dierenwelzijn vaak gedetailleerd en sectorspecifiek en heeft deze slechts een sporadische dekking. Daarnaast wordt de handhaving van de EU-wetgeving als gebrekkig gezien en biedt de huidige markt niet genoeg economische prikkels die nopen tot naleving. Een ander aspect dat door de Commissie wordt uitgelicht is het gebrek aan voorlichting over dierenwelzijn voor consumenten en belanghebbenden. Volgens de Commissie leidt dit gebrek aan bekendheid van alternatieven in de productiesystemen vaak tot weerstand tegen veranderingen die het dierenwelzijn zouden kunnen verbeteren.

Door de Commissie voorgestelde strategie omvat een tweeledige aanpak: een voorstel voor een herzien EU-wetgevingskader enerzijds en een versterking van de bestaande acties anderzijds. Een nieuw alomvattend wetgevingskader zal met name gericht zijn op de invoering van wetenschappelijk onderbouwde indicatoren, in plaats van de zogeheten 'welzijnsinputs' die tot nu toe zijn gebruikt. Ook zal er worden getracht het wetgevingskader eenvoudiger te maken, teneinde de concurrentiepositie van de Europese landbouw te versterken. Bij een versterking van bestaande acties wordt onder meer gedoeld op de ondersteuning van internationale samenwerking, voorlichting voor consumenten het ontwikkelen van instrumenten voor naleving.


Behandeling Raad

Tijdens de Landbouw- en Visserijraad van 18 juni 2012 zijn enkele raadsconclusies aangenomen ten aanzien van de bescherming van dieren en dierenwelzijn.

Tijdens de Landbouw- en Visserijraad van juni 2012 werden enkele raadsconclusies worden voorgelegd. Het Nederlandse kabinet kan op dit moment niet instemmen met de ontwerpconclusies in verband met enkele ommissies in deze ontwerpconclusies. Deze werden door de staatssecretaris ELI beschreven in de geannoteerde agenda van 7 juni 2012.

De Landbouw- en Visserijraad van 23 januari 2012 werd door de Europese Commissie geïnformeerd over de onderhavige strategie van de EU voor de bescherming en het welzijn van dieren 2012-2015. Hoewel geen discussie was voorzien heeft een tiental lidstaten op de voorstellen gereageerd volgens het verslag van het ministerie van EL&I. Deze lidstaten waren positief over de voorstellen van de Commissie. Zij verwelkomden het gebruik van indicatoren, de oprichting van kenniscentra en de harmonisatie van handhaving. Verschillende lidstaten gaven aan harmonisatie van de uitvoering en handhaving belangrijk te vinden. Ook een internationaal gelijk speelveld en de concurrentiepositie ten opzichte van derde landen achtten zij van groot belang.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 4 juli 2012 heeft het Europees Parlement een niet-bindende resolutie aangenomen waarin onder andere staat dat de regels voor dierenwelzijn beter moeten worden gehandhaafd, mazen in de wet moeten worden weggenomen en overtreders moeten worden gestraft. En dat niet in de laatste plaats omdat deze regels de volksgezondheid beschermen door de verspreiding van diergerelateerde ziektes en antimicrobiële resistentie te voorkomen.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.

  • Strategie voor de bescherming en het welzijn van dieren standpunt EP Europees Parlement - P7_TA-PROV(2012)0290
    4 juli 2012
    www.europarl.europa.eu/...

Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen