E150014
  ruit icoon
Laatste revisie: 30-01-2020

E150014 - Voorstel voor een richtlijn inzake wijziging van Richtlijn 2003/87/EC ter verbetering van het EU-emissiehandelssysteem 2020-2030
Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: implementatietraject gestart.

nationaal

De commissie besprak het antwoord van de staatssecretaris op de vragen omtrent de richtlijn tijdens haar vergadering op 15 december 2015 en besloot de brief voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

Op 6 februari 2018 heeft het Europees Parlement tijdens de eerste lezing een wetgevingsresolutiePDF-document aangenomen over het voorstel.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2015)337PDF-document, d.d. 15 juli 2015

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Implementatie

Richtlijn 2018/410PDF-document van 14 maart 2018 werd gepubliceerd in Pb EU L76/3 op 19 maart 2018. Lidstaten dienden uiterlijk 9 oktober 2019 aan deze richtlijn te voldoen. De Richtlijn is op 18 november 2019 geïmplementeerd.

Bron: Stand van zaken implementatie richtlijnen vierde kwartaal 2019

Meer informatie over de behandeling van de implementatie van de richtlijn door de Tweede en Eerste Kamer is te vinden in kamerstukdossier 35.190.


Behandeling Eerste Kamer

De commissie besprak het antwoord van de staatssecretaris op de vragen omtrent de richtlijn tijdens haar vergadering op 15 december 2015 en besloot de brief voor kennisgeving aan te nemen.

Op 19 november 2015 is de brief met nadere vragen over het voorstel voor een richtlijn verstuurd. De staatssecretaris heeft op deze vragen geantwoord op 10 december 2015.

Op 10 november 2015 is door de fracties PVV en GroenLinks inbreng voor nader schriftelijk overleg geleverd over de richtlijn.

Tijdens de vergadering van de commissie EZ op 27 oktober 2015 is besloten op 10 november 2015 nadere schriftelijke inbreng te leveren als reactie op het antwoord van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het EU-emissiehandelssysteem.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft op 14 oktober 2015 gereageerd op de vragen van de fracties van PVV, GroenLinks en SP van 28 september 2015. De commissie voor Economische Zaken heeft de reactie van de staatssecretaris op 27 oktober 2015 besproken.

Op 28 september 2015 werd de brief met vragen van de fracties van PVV en GroenLinks verstuurd aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. De leden van de SP-fractie sluiten zich aan bij de vragen van de GroenLinks-fractie.

Op 22 september 2015 leverden de fracties van PVV en GroenLinks inbreng voor schriftelijk overleg met de regering. De conceptbrief zal worden rondgestuurd in de commissie zodat andere fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.

De commissie Economische Zaken heeft de herziening van het EU-emissiehandelssysteem als prioriteit geselecteerd uit het werkprogramma van de Europese Commissie. De commissie besloot op 8 september 2015 om op 22 september 2015 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


Behandeling Tweede Kamer

Naar aanleiding van het verslag van de informele Milieuraad van 26 oktober 2015 heeft de commissie voor Infrastructuur en Milieu vragen gesteld aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het EU-emissiehandelssysteem. Het antwoord van de staatssecretaris is opgenomen in het verslag van een schriftelijk overleg van 1 december 2015.

Op 15 oktober 2015 heeft de Tweede Kamer commissie voor Infrastructuur en Milieu een Algemeen Overleg gehouden voorafgaand aan de Milieuraad van 26 oktober 2015. De richtlijn over de herziening van het emissiehandelssysteem is tijdens dit overleg besproken. De ingediende moties over het openbaarmaken van criteria en de best beschikbare technieken tenaanzien van benchmarks voor gratis emissierechten en over het inzetten op afschaffing van de algehele kortingsfactor gekoppeldaan blijvende prikkels voor energiebesparing in carbonleakage sectoren, zijn aangenomen.

De commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft het voorstel op 2 september 2015 tijdens een procedurevergadering besproken. Zij heeft tijdens deze vergadering besloten een technische briefing te organiseren. Deze briefing heeft op 23 september 2015 plaatsgevonden met ambtenaren van het ministerie en de Nederlandse Emissieautoriteit.

De commissie voor Economische Zaken heeft de energie-unie, waar dit voorstel deel van uitmaakt, als prioritair geselecteerd uit het Werkprogramma 2015 van de Europese Commissie.


Standpunt Nederlandse regering

De minister van Buitenlandse Zaken heeft op 18 september 2015 een BNC-fiche aan de Kamer gestuurd inzake de richtlijn ter bevordering van kosteneffectieve en koolstofarme investeringen. Het kabinet is van mening dat het ETS versterkt dient te worden en er een balans gevonden moet worden tussen het aanscherpen van het emissieplafond en de borging van de internationale concurrentiepositie van de industrie die gevoelig is voor koolstoflekkage, en pleit voor vereenvoudiging van het ETS. De generieke korting voor bedrijven die met koolstoflekkage te maken hebben wordt volgens het kabinet met de huidige maatregelen niet uitgesloten en wordt niet voldoende gekeken naar de sectoren die een daadwerkelijk risico op koolstoflekkage hebben. Daarnaast mist Nederland geharmoniseerde regels in het voorstel voor indirecte kostencompensatie en maatregelen ter vereenvoudiging van de administratie van het ETS.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Dit voorstel van de Europese Commissie betreft de herziening van de EU-regeling voor de emissiehandel. Het voorstel is een van de vele maatregelen die tot een verwezenlijking van de Energie-Unie moet leiden. Het EU Emissions Trading System (EU ETS) is het belangrijkste Europese instrument om klimaatverandering te bestrijden en te komen tot een koolstofarme economie. Een herziening van dit systeem is noodzakelijk om te waarborgen dat het de meest doeltreffende en kosteneffectieve manier blijft om emissies terug te dringen. De herziening is een eerste stap om met behulp van regelgeving te komen tot een vermindering van de uitstoot van gassen in de EU met ten minste 40% tegen 2030.

De implementatie van nieuwe regelgeving moet bevorderen dat meer geïnvesteerd wordt in koolstofarme innovaties en technologieën. Een innovatiefonds zal worden opgericht ter ondersteuning van onder andere de investeringen in hernieuwbare energie en koolstofarme innovatie in de energie-intensieve industrie. Daarnaast moet gewaarborgd worden dat bedrijven niet uitwijken naar landen waar emissienormen minder streng zijn. Verder stelt de Europese Commissie voor om opbrengsten die lidstaten verkrijgen uit de emissiehandel, te investeren in derdelanden voor de bestrijding van klimaatverandering. Ten slotte staat de modernisering van de energiesystemen in minder kapitaalkrachtige lidstaten op de planning.


Behandeling Raad

Een gekwalificeerde meerderheid van de Raad heeft op 28 februari 2017 overeenstemming bereikt over de algemene aanpakPDF-document voor de hervorming van de Europese koolstofmarkt.

Op 19 december 2016 besprak de Milieuraad het voorstel.

De Milieuraad hield op 20 juni 2016 een oriënterend debat over het voorstel.

Op 18 november 2015 besprak de raad Algemene Zaken de overgang naar een koolstofarme economie en heeft zij conclusies aangenomen met het oog op de VN-klimaatconferentie die plaatsvindt in Parijs in december 2015.

De Milieu-raad heeft op 26 oktober 2015 een oriënterend debat gevoerd over de richtlijn.

De raad voor Concurrentievermogen heeft op 1 oktober 2015 tijdens een informele werklunch gesproken over aspecten van concurrentievermogen in het Europese Emissiehandelssysteem en uitgesproken dat de raad voor Concurrentievermogen van meerwaarde kan zijn voor de analyse van het voorstel.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 6 februari 2018 heeft het Europees Parlement tijdens de eerste lezing een wetgevingsresolutiePDF-document aangenomen over het voorstel.

Het Europees Parlement en de Raad hebben op 6 oktober 2015 een besluit genomen om bovenstaande richtlijn 2003/87/EG te wijzigen inzake de marktstabiliteitsreserve. Om onevenwichtigheden in vraag en aanbod van emissierechten in het Emissiehandelssysteem (ETS) aan te pakken hebben het Parlement en de Raad besloten deze marktstabiliteitsreserve in te stellen. De Europese Commissie zal de richtlijn evalueren en eventueel een voorstel indienen bij het Europees Parlement en de Raad.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

De milieuraad bespreekt mogelijk op 28 februari 2017 de algemene aanpak van de richtlijn.

De deadline voor het indienen van subsidiariteitsbezwaren was 28 oktober 2015.

De Duitse Bundesrat heeft op 6 november 2015 een standpunt ingenomen over de richtlijn.

Het Luxemburgs Parlement heeft op 20 november een politiek standpunt ingenomen over de richtlijn. De commissie voor Milieu in Luxemburg geeft aan dat zij het van belang acht dat er een internationale koolstofprijs wordt vastgesteld.

Op 8 september 2015 heeft het Spaanse parlement een subsidiariteitsonderzoek ingesteld naar de richtlijn en constateerde dat het subsidiariteitsbeginsel niet van toepassing is, gezien het internationale karakter van klimaatverandering.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen