E190002
Laatste revisie: 27-03-2019

E190002 - Commissiemededeling inzake een investeringsplan voor EuropaDe Europese Commissie publiceerde op 22 november 2018 de Commissiemededeling "Investeringsplan voor Europa: stand van zaken en volgende stappen." In deze mededeling kijkt de Commissie terug op het Europees Fonds voor Strategische Investeringen ('plan-Juncker') dat eind 2014 is voorgesteld.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 22 maart 2019 stuurde de minister van Economische Zaken en Klimaat een antwoord op de brief van 22 februari 2019. De commissie besprak het verslag van een schriftelijk overleg op 26 maart 2019 en besloot het verslag voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

De Duitse Bondsraad is op 15 februari 2019 in politiek dialoog getreden met de Europese Commissie. De Bondsraad ziet potentieel voor verbetering in de derde pijler van het investeringsplan omdat de vermindering aan investeringsbeperkingen in lidstaten niet aan de verwachting voldoet. Bij het selecteren van projecten zouden strikte criteria aangehouden moeten worden, zoals het hebben van een Europese toegevoegde waarde, duurzame ontwikkeling en verder stimuleren van private investeringen.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2018)771PDF-document, d.d. 22 november 2018

commissies Eerste Kamer

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

Op 22 maart 2019 stuurde de minister van Economische Zaken en Klimaat een antwoord op de brief van 22 februari 2019. De commissie besprak het verslag van een schriftelijk overleg op 26 maart 2019 en besloot het verslag voor kennisgeving aan te nemen.

De commissie besloot op 12 februari 2019 inbreng voor schriftelijk overleg over het voorstel te leveren op 19 februari 2019. Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering werd geleverd door de leden Prast (D66) en Postema (PvdA). Op 22 februari 2019 is de brief met vragen verstuurd.

Op 5 februari 2019 besloot de commissie EZK/LNV het agendapunt aan te houden tot 12 februari 2019.

Op 4 december 2018 besloot de commissie het BNC-fiche af te wachten, alvorens de mededeling opnieuw te agenderen. De regering heeft laten weten geen BNC-fiche op te stellen over het voorstel, gezien het voorstel geen nieuw beleid bevat en verwijst naar de kabinetsappreciatie inzake het najaarspakket Europees Semester 2019, waarin het voorstel kort genoemd wordt (zie pagina 2 van CXXXI, A).


Behandeling Tweede Kamer

De vaste commissie voor Financiën heeft het voorstel als prioritair aangemerkt.


Standpunt Nederlandse regering

In de kabinetsappreciatie inzake het najaarspakket Europees Semester 2019 wordt het voorstel kort genoemd wordt (zie pagina 2 van CXXXI, A ):

"Het kabinet verwelkomt in dit kader ook het voornemen van de Commissie(* voetnoot) om bij het Semester van 2019 een sterke focus te leggen op het identificeren en prioriteren van nationale investeringsbehoeften, zodat deze meegenomen worden in het opstellen van programma's voor het Europees Fond voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Cohesiefonds. Dit sluit goed aan op de inzet van het kabinet om een sterkere link tussen het Europees Semester en EU-fondsen te bewerkstelligen. Het kabinet kan zich ook goed vinden in de nadruk die de Commissie bij investeringen legt op R&D, onderwijs en vaardigheden, en de energietransitie.

    • voetnoot: Zie ook de mededeling COM(2018) 771 "Het Junckerplan aan het werk: de investeringen in Europa weer op schema brengen" van 22 november 2018, waarin de Commissie onder andere terugblikt op het "Investeringsplan voor Europa" uit 2014, beter bekend als het "Junckerplan", en tevens pleit voor verdere versterking van het investeringsklimaat door het afronden van de interne markt strategie, digitale interne markt strategie, kapitaalmarktunie en de energie-unie."

Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie publiceerde op 22 november 2018 de Commissiemededeling "Investeringsplan voor Europa: stand van zaken en volgende stappen." In deze mededeling kijkt de Commissie terug op het Europees Fonds voor Strategische Investeringen ('plan-Juncker') dat eind 2014 is voorgesteld (zie onder andere E150002).

Volgens de Commissie was het een van de eerste prioriteiten van de Commissie-Juncker om de economie een forse impuls te geven en te trachten de investeringskloof in de EU na de financieel-economische crisis terug te brengen. In het EFSI is er voor €360 miljard aan extra investeringen opgezet in de EU. Hiermee werd de initiële doelstelling van €315 miljard overtroffen. Het fonds is verlengd tot eind 2020 en zou dan moeten uitkomen op €500 miljard extra investeringen. De Commissie stelt dat het huidige EFSI volgens ramingen van de Europese Investeringsbank al meer dan 750.000 banen heeft ondersteund en dat dit aantal nog oploopt tot 1,4 miljoen banen in 2020. Daarnaast laat onderzoek zien dat het bbp van de EU door EFSI met 0,6% is toegenomen, oplopend tot 1,3% in 2020.

In de mededeling meldt de Commissie nogmaals dat het in het kader van het MFK 2021-2027 met een voorstel is gekomen tot het opzetten van InvestEU (COM(2018)439), als opvolger van het EFSI. In het voorstel voor de oprichting van InvestEU worden dertien bestaande financiële instrumenten samengevoegd. Hiermee streeft de Commissie naar het bevorderen van synergiën tussen de instrumenten en komt er volgens de Commissie met InvestEU in het nieuwe MFK een sterkere nadruk tussen het MFK, EU-fondsen en investeringen. De klemtoon van de investeringen ligt op sociaaleconomische en maatschappelijke vraagstukken.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

De Duitse Bondsraad is op 15 februari 2019 in politiek dialoog getreden met de Europese Commissie. De Bondsraad ziet potentieel voor verbetering in de derde pijler van het investeringsplan omdat de vermindering aan investeringsbeperkingen in lidstaten niet aan de verwachting voldoet. Bij het selecteren van projecten zouden strikte criteria aangehouden moeten worden, zoals het hebben van een Europese toegevoegde waarde, duurzame ontwikkeling en verder stimuleren van private investeringen.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen