Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
E200003
Laatste revisie: 19-03-2020

E200003 - Commissiemededeling: Sustainable Europe Investment Plan - European Green Deal Investment PlanMet deze mededelingPDF-document wordt het investeringsplan voor de Europese Green Deal gepresenteerd. Het investeringsplan voor de Europese Green Deal, ook het investeringsplan voor een duurzaam Europa genoemd, is de pijler voor investeringen van de Green Deal (zie ook E200001).


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 3 maart 2020 leverden de leden van de fracties van GroenLinks (Vendrik) en de PVV (Faber) inbreng voor schriftelijk overleg met de regering.

De brief werd op 19 maart 2020 aan de minister van Economische Zaken en Klimaat verstuurd.

Europees

Tijdens de Ecofinraad van 20 en 21 januari 2020 presenteerde de Europese Commissie de economische en financiële aspecten van de Green Deal.


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling van de commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's: Sustainable Europe Investment Plan - European Green Deal Investment Plan

document Europese Commissie

COM(2020)21PDF-document, d.d. 14 januari 2020

commissie Eerste Kamer

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 3 maart 2020 leverden de leden van de fracties van GroenLinks (Vendrik) en de PVV (Faber) inbreng voor schriftelijk overleg met de regering.

De brief werd op 19 maart 2020 aan de minister van Economische Zaken en Klimaat verstuurd.

Op 18 februari 2020 besloot de commissie de Europese voorstellen inzake het investeringsplan voor de Europese Green Deal in behandeling te nemen en inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 3 maart 2020.


Behandeling Tweede Kamer

Op 12 maart 2020 leverde de commissie Financiën inbreng voor schriftelijk overleg met de regering naar aanleiding van het BNC-fiche over het voorstel.

Op 18 december 2019 besloot de commissie EZK om Eurocommissaris Timmermans uit te nodigen voor een gesprek over de green deal. Dit gesprek staat gepland op 19 maart 2020.

Ook besloot de commissie om een debat in te plannen met de Minister-president en de minister van EZK over de Green Deal.


Standpunt Nederlandse regering

Op 14 februari 2020 ontving de Kamer een BNC-fiche over het voorstel.

De grondhouding ten aanzien van de bevoegdheid voor de Mededeling wordt door de regering als positief beoordeelt. De Mededeling heeft volgens de regering betrekking op meerdere beleidsterreinen van de Unie, namelijk milieu, interne markt, energie en het gebied van de economische sociale en territoriale samenhang. Op die terreinen heeft de EU een gedeelde bevoegdheid met de EU-lidstaten (artikel 4, tweede lid, a, c, e, i, VWEU).

De regering is van mening dat het grensoverschrijdende karakter van de verschillende onderdelen van de Green Deal en de daarvoor benodigde investeringen optreden op EU-niveau rechtvaardigt. EU-brede doelstellingen zoals bijvoorbeeld afgesproken in de Overeenkomst van Parijs kunnen volgens de regering beter worden behaald wanneer maatregelen worden genomen op EU-niveau dan op nationaal niveau. Daarom heeft de regering een positieve grondhouding ten aanzien van de subsidiariteit van de Mededeling.

De grondhouding ten aanzien van de proportionaliteit van de Mededeling wordt door de regering ook als positief beoordeelt. De regering is van mening dat de Mededeling handvatten biedt voor de financiering van het tegengaan van klimaatverandering, inclusief de gevolgen daarvan, en achteruitgang van biodiversiteit en verbetering van milieukwaliteit, en gaat volgens de regering daarmee niet verder dan noodzakelijk. De aangekondigde maatregelen, zoals uitgedragen in het investeringsplan, lijken volgens de regering vooralsnog geschikt te zijn om dit doel te bereiken.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Met deze mededelingPDF-document wordt het investeringsplan voor de Europese Green Deal gepresenteerd. Het investeringsplan voor de Europese Green Deal, ook het investeringsplan voor een duurzaam Europa genoemd, is de pijler voor investeringen van de Green Deal (zie ook E200001). Om de in de Europese Green Deal vastgestelde doelen te bereiken, heeft het plan tot doel in de komende tien jaar ten minste 1 biljoen EUR aan duurzame investeringen te mobiliseren. Een deel van het plan, het mechanisme voor een rechtvaardige transitie (zie ook E200004), zal gericht zijn op een eerlijke en rechtvaardige groene transitie. Met het mechanisme hoopt de Commissie in de periode 2021-2027 ten minste 100 miljard euro aan investeringen te mobiliseren om de werknemers en burgers van de regio's die het zwaarst worden getroffen door de transitie, te ondersteunen.

Het investeringsplan voor de Europese Green Deal heeft drie hoofddoelstellingen:

  • Ten eerste het verhogen van de financiering voor de transitie en het mobiliseren in de komende tien jaar, door middel van de EU-begroting en bijbehorende instrumenten, in het bijzonder InvestEU, van ten minste 1 biljoen euro ter ondersteuning van duurzame investeringen;
  • Ten tweede het scheppen van een gunstig kader voor particuliere investeerders en de overheidssector om duurzame investeringen te faciliteren;
  • Ten derde het bieden van ondersteuning aan overheden en projectontwikkelaars bij het identificeren, structureren en uitvoeren van duurzame projecten.

Behandeling Raad

Tijdens de Ecofinraad van 20 en 21 januari 2020 presenteerde de Europese Commissie de economische en financiële aspecten van de Green Deal.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Het voorstel wordt behandeld door de commissie voor Begroting(BUDG) van het Europees Parlement. Daarnaast zijn de commissies voor Economische en monetaire Zaken (ECON, Werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL), Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI), Industrie, onderzoek en energie (ITRE), Vervoer en toerisme (TRAN), Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI), Visserij (PECH) en Cultuur en onderwijs (CULT) ingesteld als adviescommissie.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Het voorstel werd op 14 januari 2020 door de Europese Commisssie gepubliceerd.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen

Sociale media menu


Volg via