E200017
Laatste revisie: 06-11-2020

E200017 - Voorstel voor een besluit inzake het achtste milieuactieprogrammaDe Europese Commissie publiceerde op 14 oktober 2020 het voorstel voor het achtste milieuactieprogramma. Het voorstel ondersteunt de doelstellingen van de Europese Green Deal op het gebied van milieu en klimaatactie.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 3 november 2020 besloten de commissies het voorstel in behandeling te nemen en inbreng te leveren voor schriftelijk overleg wanneer het BNC-fiche aan de Kamer is toegezonden.

Europees

Op 14 oktober 2020 publiceerde de Europese Commissie het voorstel.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende een algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2030

document Europese Commissie

COM(2020)652PDF-document, d.d. 14 oktober 2020

rechtsgrondslag

artikel 192, lid 3, VWEU

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 3 november 2020 besloten de commissies het voorstel in behandeling te nemen en inbreng te leveren voor schriftelijk overleg wanneer het BNC-fiche aan de Kamer is toegezonden.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie publiceerde op 14 oktober 2020 het voorstel voor het achtste milieuactieprogramma. Het voorstel ondersteunt de doelstellingen van de Europese Green Deal (zie E200001) op het gebied van milieu en klimaatactie. Dit milieuprogramma roept verder op tot actieve betrokkenheid van alle belanghebbenden op alle bestuursniveaus, om ervoor te zorgen dat de klimaat- en milieuwetgeving van de EU effectief wordt uitgevoerd. Het vormt de basis van de EU voor het behalen van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties en haar doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Voortbouwend op de Europese Green Deal heeft dit programma de volgende zes prioritaire doelstellingen:

  • Het behalen van het streefcijfer voor de vermindering van broeikasgasemissies in 2030 en klimaatneutraliteit tegen 2050;
  • het aanpassingsvermogen vergroten, de veerkracht versterken en de kwetsbaarheid voor klimaatverandering verminderen;
  • vooruitgang boeken in de richting van een regeneratief groeimodel, economische groei loskoppelen van het gebruik van hulpbronnen en aantasting van het milieu, en de overgang naar een circulaire economie versnellen;
  • streven het tot nul terugbrengen van vervuiling, ook voor lucht, water en bodem, en bescherming van de gezondheid en het welzijn van Europeanen;
  • bescherming, behoud en herstel van de biodiversiteit en verbetering van natuurlijk kapitaal (met name lucht, water, bodem en bos, zoetwater, wetland en mariene ecosystemen);
  • verlagen van milieu- en klimaatdruk als gevolg van productie en consumptie (met name op het gebied van energie, industriële ontwikkeling, gebouwen en infrastructuur, mobiliteit en het voedselsysteem).


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

De commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) behandelt het voorstel. De commissies Begroting (BUDG), Industrie, onderzoek en energie (ITRE), Vervoer en toerisme (TRAN), Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI) en Visserij (PECH) zijn aangesteld als adviescommissies.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen