Verslag van de vergadering van 27 oktober 2020 (2020/2021 nr. 7)

Aanvang: 13.34 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen (35106-(R2115));
  • het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met vereenvoudiging van de grondslagen van de bekostiging voor personeels- en exploitatiekosten van de scholen voor voortgezet onderwijs (vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen) (35354);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en de Wet financiële markten BES in verband met het aanpakken van geconstateerde risico's op witwassen en financieren van terrorisme op de BES en het in overeenstemming brengen van deze wetgeving met de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (35458);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0) (35472).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Mevrouw Faber.

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Voorzitter. De PVV zou graag aantekening willen hebben bij wetsvoorstel 35106. Dan gaat het over artikel 1, onderdeel a, sub 1.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Faber. Wenst een van de andere leden nog aantekening? Dat is niet het geval.

De leden van de fractie van de PVV wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen (35106-(R2115)) te hebben kunnen verenigen.

De voorzitter:

Aan de orde zijn de stemmingen. Ik heet de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van harte welkom. Zij is namens de regering hier bij de stemming aanwezig.

Hebben alle leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

We beginnen met de stemmingen over het wetsvoorstel dat wij hier gisteren hebben behandeld en de moties die tijdens het debat zijn ingediend. Er zijn hoofdelijke stemmingen gevraagd over het wetsvoorstel en over één motie. Er is ook gevraagd om voorafgaand aan de stemming over het wetsvoorstel eerst te stemmen over deze motie. De Kamer heeft hiermee afgelopen nacht, om precies te zijn vanochtend vroeg, ingestemd. Dat gaan we dan zo doen.