35.472

Vierde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake noodpakket banen en economie 2.0Deze vierde incidentele suppletoire begroting (ISB) Economische Zaken en Klimaat 2020 bevat de verwerking van een deel van de in de brief Noodpakket banen en economie 2.0 van 22 mei 2020 (EK 35.420, G met bijlagen) beschreven noodmaatregelen in verband met de uitbraak van het coronavirus in de begrotingsstaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2020 (35.300 XIII).

De begrotingsstaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2020 werd eerder al met drie ISB's (35.413, 35.438 en 35.451) gewijzigd in verband met de in de brief van 17 maart 2020 (EK 35.420, A) beschreven noodmaatregelen.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 29 september 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, FVD en Van Haga.

Afwezig: Van Kooten-Arissen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 oktober 2020 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

26 mei 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 26 mei van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 26 mei, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 26 mei.


Documenten