Verslag van de vergadering van 7 juni 2022 (2021/2022 nr. 32)

Aanvang: 13.30 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen) (33134-(R1972));
  • het wetsvoorstel Intrekking van vijf wetten en aanpassing van diverse wetten in verband met de Rijkswet nationaliteit zeeschepen, alsmede goedkeuring van de Regeling vergoeding schade door olieverontreiniging BES (Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen) (34836);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting) (35996);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting) (35997);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende coronasteunmaatregelen) (36061).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Dat is niet het geval.

Ik heb begrepen dat de heer Van Rooijen het woord wenst in verband met een vierde termijn naar aanleiding van het debat over de regeringsverklaring. Het woord is aan de heer Van Rooijen bij de interruptiemicrofoon.

De heer Van Rooijen i (50PLUS):

Hebben we geluid? Ja. Kijk eens aan.

De voorzitter:

Gaat uw gang.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter. Ik vraag de Kamer toestemming voor het houden van een vierde termijn bij de Algemene Politieke Beschouwingen voor het indienen van een motie, zo mogelijk volgende week, 14 juni. De AOW blijft gelukkig gekoppeld aan de extra verhoging van het minimumloon, maar de 50PLUS-fractie wil niet dat alle AOW'ers die verhoging uit eigen zak moeten gaan betalen door bijvoorbeeld de afschaffing van de IO-AOW. Wij vragen het kabinet deze koppeling op een andere wijze te dekken.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Rooijen. Kan de Kamer zich vinden in het verzoek om een korte vierde termijn? Dat is het geval. Dan zal hiervoor een datum worden gezocht voor het zomerreces. Dank u wel, meneer Van Rooijen.

Dan schors ik kort voor enkele ogenblikken, zodat de mensen die naar een commissievergadering moeten, de zaal kunnen verlaten.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.