CLX

Regeling financiële ondersteuning fracties Eerste Kamer 2023Dit voorstel voorziet in een Regeling financiële ondersteuning fracties Eerste Kamer 2023. Op grond van artikel 21, eerste lid, van het geactualiseerde Reglement van Orde van de Eerste Kamer stelt de Kamer een afzonderlijke regeling vast voor de toekenning en het beheer van een financiële bijdrage aan fracties ten behoeve van hun werkzaamheden.

Deze Kamerregeling bouwt inhoudelijk voort op de thans geldende regeling, maar bevat ook nieuwe regels over de (financiële) gevolgen van fusies van en splitsingen binnen fracties en enkele politieke wensen.

Op grond van overgangsrecht blijft de huidige regeling van kracht totdat de Kamer de door artikel 21 voorgeschreven nieuwe regeling heeft vastgesteld.

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2024.


Stand van zaken

De Eerste Kamer heeft de regeling op 21 november 2023 als hamerstuk afgedaan.

De plenaire behandeling over het voorstel van het lid Van Meenen over verhoging van de basisbedragen fractieondersteuning (EK, B) vond plaats op 28 november 2023. De Kamer heeft op 5 december 2023 het voorstel van het lid van Meenen na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, FVD, SP, PvdD, VVD, JA21, ChristenUnie, BBB en 50PLUS.

Tegen: PVV.


Kerngegevens

begonnen

15 november 2023

titel

Regeling financiële ondersteuning fracties Eerste Kamer 2023

schriftelijke voorbereiding


Documenten

5