Motie-Essers (CDA) c.s. over een novelle om te komen tot een splitsing van de verhuurderheffing 2013 van de jaren daaropvolgend (EK 33.407, F)In deze motie wordt de regering verzocht binnen de randvoorwaarden van bovengenoemde opbrengsten en inkomensafhankelijke huurverhoging  met een uitgewerkt voorstel te komen voor een woningwaarderingssysteem en verhuurderheffing die corporaties de mogelijkheid biedt op termijn te blijven investeren in onderhoud en nieuwbouw, en recht doet aan de draagkracht van huurders en corporaties.

Ook wordt de regering verzocht de verhuurderheffing vanaf 2014 niet door te laten gaan dan nadat een voorstel is uitgewerkt en de Eerste Kamer daarover voor 1 maart te informeren.ingediend

18 december 2012

afhandeling

18 december 2012

resultaat

Na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.De fractie van D66 stemde tegen.

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden

De regering heeft op 14 januari 2013 een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet verhuurderheffing (33.515) bij de Tweede Kamer ingediend. Dat wetsvoorstel is de novelle waar de motie om vroeg.

Voor 2014 en volgende jaren is door de regering op 17 september 2013 het wetsvoorstel Invoering van een verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren alsmede wijziging van enige wetten met betrekking tot de nadere herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet maatregelen woningmarkt 2014) ingediend.