Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
33.756

Wet maatregelen woningmarkt 2014Op grond van dit wetsvoorstel wordt met ingang van 1 januari 2014 jaarlijks een heffing aan de verhuurders opgelegd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de in het woonakkoord neergelegde afspraken omtrent de verhuurderheffing vanaf het begin van het kalenderjaar 2014.

In het kader van de koopwoningmarkt bevat het voorstel ook maatregelen met het oog op het herstel van onbedoelde gevolgen, onduidelijkheden en omissies naar aanleiding van de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning, maatregelen die in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2014 zijn aangekondigd en de introductie van de tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Ingetrokken

Het voorstel (EK 33.756, B en nota van verbetering EK 33.756, D) is op 12 november 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. SGP, ChristenUnie, VVD, D66 en PvdA stemden voor.

Dit wetsvoorstel is door de minister voor Wonen en Rijksdienst bij brief (EK 33.756, E) van 9 december 2013 ingetrokken. Het wetsvoorstel is vervangen door het op 29 november 2013 ingediende voorstel Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (33.819).

Op 19 november 2013 werd voor de Eerste Kamercommissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) en voor Financiën (FIN) door medewerkers van ministeries een technische briefing over het wetsvoorstel gehouden. De commissies hebben op 26 november 2013 gesprekken met organisaties en deskundigen gevoerd. Van deze gesprekken is een verslag (EK 33.756, F) beschikbaar.

De commissies hebben het verslag van het schriftelijk overleg met de minister voor Wonen en Rijksdienst van 18 september 2013 (EK 32.847, H) over de hervormingsagenda voor de woningmarkt (naar aanleiding van toezegging T01669) betrokken bij de (schriftelijke voorbereiding van de) behandeling van dit wetsvoorstel.


Kerngegevens

ingediend

17 september 2013

titel

Invoering van een verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren alsmede wijziging van enige wetten met betrekking tot de nadere herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet maatregelen woningmarkt 2014)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Wonen en Rijksdienst

inwerkingtreding

  • 1. 
    Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2014, met dien verstande dat: 
  • de artikelen 3.1 en 4.1 terugwerken tot en met 1 januari 2013;
  • artikel 3.1, onderdeel A, eerst toepassing vindt nadat artikel I van het Belastingplan 2014 en artikel I van Overige fiscale maatregelen 2014 zijn toegepast;
  • artikel 3.2, onderdeel A, eerst toepassing vindt nadat artikel I van het Belastingplan 2014 is toegepast.
  • 2. 
    In afwijking van het eerste lid treedt artikel 3.3 in werking op het tijdstip waarop, nadat het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014) tot wet is verheven, die wet in werking treedt.

Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via