Motie-Kuiper (ChristenUnie) c.s. over een studie naar een toekomstbestendig stelsel van hypotheekrenteaftrek (EK 33.000, F)In deze motie wordt de regering verzocht een commissie in te stellen die studie doet naar een meer toekomstbestendig stelsel van hypotheekrenteaftrek.ingediend

25 oktober 2011

afhandeling

1 november 2011

resultaat

aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. PvdA, ChristenUnie, SGP, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden

De voorzitters van de Eerste Kamercommissies voor BZK/AZ en voor Financiën hebben bij brief van 7 juni 2012 (EK 33.000, W herdruk) het kabinet medegedeeld dat de visie op de toekomst van de hypotheekrenteaftrek (opgenomen in EK 33.000, V) pas na 12 september 2012 met een nieuw missionair kabinet plenair behandeld zal worden. Dit debat dient het totale woonbeleid van het kabinet te betreffen en niet alleen de plannen met betrekking tot de hypotheekrenteaftrek. De verantwoordelijke bewindslieden van Financiën en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zullen daarvoor worden uitgenodigd. De commissies laten het onderwerp op een gelegen tijdstip na het zomerreces 2012 opnieuw agenderen.

De commissies hebben na de bespreking van de Woonvisie van de regering op 1 november 2011 bij brief de minister-president en de minister van Financiën verzocht om een spoedige reactie op de aangenomen motie. De minister van Financiën heeft hierop bij brief van 18 november 2011 gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in het verslag van een schriftelijk overleg dat de commissies op 18 november 2011 hebben uitgebracht (EK 33.000, I).

Met de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 augustus 2011 (EK 32.500, X) heeft het kabinet zijn Woonvisie met toelichting aan de Kamer gepresenteerd. Deze woonvisie is het resultaat van de door de Eerste Kamer op 14 december 2010 aangenomen motie-De Boer (ChristenUnie) c.s. over een stevig draagvlak bij herziening van het huidige beleid inzake de woningmarkt bij woningbouwverenigingen, bouwers, belangenorganisaties, bewoners en bezitters van huizen (EK 32.500, C).