Motie-Schalk (SGP) c.s. over het verkleinen van de substantiële verschillen tussen eenverdieners en tweeverdieners (EK 34.300, J herdruk)In deze motie wordt de regering verzocht met voorstellen te komen om de substantiële verschillen te verkleinen en de Kamer hierover nader te informereningediend

13 oktober 2015

resultaat

Na stemming bij zitten en opstaan op 13 oktober 2015 aangenomen. VVD, PvdA, GroenLinks en D66 stemden tegen.

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 27 juni 2017 het verslag van het schriftelijk overleg met de minister van Financiën en de staatssecretaris van VWS van 13 juni 2017 (EK 34.550, Y) over de invulling van deze motie en van de motie-Schalk (SGP) c.s. over door belastingdruk onevenredig getroffen belastingplichtigen (EK 34.550, F) besproken en besloten af te zien van nader schriftelijk overleg.