30.938, G

Motie-Schouw (D66) c.s. inzake een wettelijke verankering van de visie Randstad 2040In deze motie wordt de regering verzocht in de loop van 2008 voorbereidingen te treffen om de lange termijn visie van de Randstad een wettelijke verankering te geven in een 'Structuurvisie Randstad' zoals bedoeld in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening.Kerngegevens

nummer 30.938, G
ingediend 6 mei 2008
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 20 mei 2008 aangenomen met algemene stemmen na stemming bij zitten en opstaan
indiener(s) A.G. Schouw
mede ondertekend door J.A.M. Hendrikx
W.H. Huijbregts-Schiedon (VVD)
N.K. Koffeman (PvdD)
J.P. Laurier
M.C. Meindertsma
E.M.A. Smaling
dossier(s) Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (30.938)
behandelende commissie(s) commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissies voor VROM/WWI en voor Verkeer en Waterstaat hebben op 5 september 2008 een brief ontvangen van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ter aanbieding van de Structuurvisie Randstad 2040 en de samenvatting van de bijbehorende PlanMER (EK 29.435, H met bijlage). De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft bij brief van 12 februari 2009 (EK 29.435, I) de Kamer geïnformeerd over de resultaten van de terinzagelegging van de structuurvisie.

De commissies hebben op 26 mei 2009 besloten aan het College van Senioren een voorstel te doen voor een beleidsdebat met een interdisciplinaire  behandeling van de lange termijn visie inzake infrastructuur, mobiliteit, water en ruimtelijke ontwikkeling. Bij dit beleidsdebat worden de motie-Lemstra ( EK 29.435, D ) de motie-Meindertsma c.s., deze motie en de Structuurvisie Randstad 2040 betrokken.

De commissies hebben op 26 mei 2009 besloten aan het College van Senioren een voorstel te doen voor een beleidsdebat met een interdisciplinaire  behandeling van de lange termijn visie inzake infrastructuur, mobiliteit, water en ruimtelijke ontwikkeling. Bij dit beleidsdebat worden deze motie, de motie-Lemstra (CDA) c.s. inzake een wettelijke verankering van de visie Randstad 2040 ( (EK 29.435, D), de motie-Meindertsma (PvdA) c.s. inzake een breed draagvlak en participatiemogelijkheden voor burgers en NGO's op het gebied van ontwikkelingsplanologie (EK, XXI-B), de motie-Meindertsma (PvdA) c.s. inzake EU-beleid en consequenties daarvan ten aanzien van ruimtelijke ordening in Nederland (EK, XXI-A) en de Structuurvisie Randstad 2040 betrokken.