34.295 / 34.532, L

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over wettelijke uitgangspunten voor een plan van aanpak voor weidegang en maximale melkproductie per koeIn deze motie wordt de regering verzocht om te komen met een plan van aanpak dat naast fosfaatreductie ook weidegang en een maximale melkproductie per koe als wettelijk vastgelegde uitgangspunten kent.Kerngegevens

nummer 34.295 / 34.532, L
ingediend 16 mei 2017
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 23 mei 2017 na hoofdelijke stemming met 16 stemmen voor en 56 stemmen tegen verworpen.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door M.P. Meijer (SP)
H.W. Overbeek (SP)
C. Teunissen (PvdD)
M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Invoering stelsel van fosfaatrechten (34.532)
Wet grondgebonden groei melkveehouderij (34.295)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken (EZ)