CX, F

Motie-Engels (D66) c.s. over een gedragscode en een gedragsregelcommissieIn deze motie wordt de Voorzitter verzocht de Griffier te vragen een ontwerp voor een algemene gedragscode voor de Eerste Kamer op te stellen zodat op grondslag daarvan kan worden besloten tot vaststelling daarvan.

Tevens wordt de Voorzitter verzocht de Griffier te vragen een notitie te ontwikkelen voor de instelling van een vorm van een gedragsregelcommissie met externe leden, die adviezen kunnen geven over de interpretatie van de hiervoor bedoelde afgestemde gedragscode en de behandeling van klachten.Kerngegevens

nummer CX, F
ingediend 29 januari 2019
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Ingetrokken op 12 februari 2019.
indiener(s) J.W.M. Engels (D66)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
dossier(s) Verslag van de tijdelijke commissie GRECO-rapport (CX)
behandelende commissie(s) Tijdelijke commissie GRECO-rapport

Bijzonderheden

De Eerste Kamer had op 29 januari 2019 gedebatteerd over de integriteitregels voor Eerste Kamerleden. Tijdens dat debat werd deze motie ingediend. Op 12 februari 2019 werd tijdens een heropening van de beraadslaging met een derde termijn de

ingediend waarna de onderhavige motie werd ingetrokken en de motie-Jorritsma-Lebbink c.s. met algemene stemmen werd aangenomen.